English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Zmeny legislatívy v oblasti poskytovania informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru, posudzovania zhody výrobku, sprístupňovania určeného výrobku na trhu a technickej normalizácie

27. marec 2018

Dňa 7. marca 2018 boli v Zbierke zákonov zverejnené nové zákony v pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorými sa ruší zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré nadobúdajú účinnosť  1. apríla 2018.

Názvy a linky k zákonom:

1. Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru

Bližšie informácie sú na internetovej stránke:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/55/20180401

2. Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Bližšie informácie sú na internetovej stránke:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/20180401

3. Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii

Bližšie informácie sú na internetovej stránke:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/60/20180401