English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy úradom

22. máj 2018

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave všeobecne záväzného právneho predpisu: Vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „vyhláška“). Nový všeobecne záväzný právny predpis bude vydaný na vykonanie § 19 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.

Príprava všeobecne záväzného právneho predpisu bude prebiehať formou zasielania pripomienok a návrhov e-mailom na adresu michal.macko@normoff.gov.sk a konzultovania s Radou pre technickú normalizáciu, ktorej členmi sú zástupcovia zainteresovaných strán a zástupcovia orgánov verejnej moci. Návrh vyhlášky vychádza z aktuálne platnej Vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.