English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu

12. marec 2019

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (ďalej len „návrh“). Príprava návrhu je podložená potrebou zabezpečenia transpozície vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2019/68 zo 16. januára 2019, ktorou sa stanovujú technické špecifikácie označovania strelných zbraní a ich hlavných častí podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. v. EÚ L 15, 17.1.2019) (ďalej len „vykonávacia smernica (EÚ) 2019/68“) a vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2019/69 zo 16. januára 2019, ktorou sa stanovujú technické špecifikácie pre poplašné a signálne zbrane podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. v. EÚ L 15, 17.1.2019) (ďalej len „vykonávacia smernica (EÚ) 2019/69“).

Predkladaná právna úprava vychádza z potreby zosúladenia právnej úpravy Slovenskej republiky s právom Európskej únie v oblasti označovania poplašných a signálnych zbraní na civilné použitie (napr. veľkosť písma, typ abecedy, forma číslovania) podľa vykonávacej smernice (EÚ) 2019/68 a v oblasti uplatňovania základných požiadaviek na poplašné a signálne zbrane podľa vykonávacej smernice (EÚ) 2019/69. Uplatnením týchto základných požiadaviek pri výrobe, úprave, oprave alebo inej úprave poplašnej a signálnej zbrane, by nemalo byť možné tieto predmety zmeniť s použitím bežných nástrojov buď tak, aby vystrelili, alebo aby sa dali upraviť tak, aby boli schopné vystreliť strelu, náboj alebo projektil okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, čím sa má okrem iného zabezpečiť vyššia ochrana verejného zdravia, života a majetku.

Príprava návrhu zákona bude prebiehať formou výmeny informácii a konzultácii prostredníctvom elektronickej komunikácie prípadne rokovaní so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy, s cieľom zabezpečiť úzku súčinnosť a spoluprácu s výrobcami, autorizovanými osobami ako aj s odborníkmi v predmetnej oblasti a inými zainteresovanými stranami.