English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Príprava nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu

19. december 2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave všeobecne záväzného právneho predpisu:
- nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu.

Novelizácia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu vyplýva z potreby terminologického zosúladenia znenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu s návrhom zákona
č. .../2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) a s tým súvisiace vypustenie niektorých ustanovení nariadenia vlády Slovenskej republiky duplicitných s návrhom zákona, ktorého predpokladaná účinnosť je od 1. apríla 2018.

Príprava všeobecne záväzného právneho predpisu bude prebiehať formou výmeny informácii a konzultácii prostredníctvom elektronickej komunikácie so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy, s cieľom zabezpečiť úzku súčinnosť a spoluprácu s výrobcami, dovozcami, splnomocnenými zástupcami a distribútormi spotrebiteľských balení, autorizovanými osobami ako aj s odborníkmi v predmetnej oblasti a inými zainteresovanými stranami.