English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Odovzdávanie Národnej ceny SR za kvalitu 2009

10. november 2009

 Odovzdávanie Národnej ceny SR za kvalitu 2009Víťazmi TNT Express a Ministerstvo financií SR


Národná cena SR za kvalitu (súťaž), ktorej vyhlasovateľom a organizátorom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, je najprestížnejšou národnou cenou kvality pre organizácie a zároveň najvyšším možným stupňom uznania, ktorý je možné dosiahnuť a odlíšiť sa tak od svojich konkurentov v oblasti manažérstva kvality.

Napriek tomu, že množstvo spoločností a organizácií čelí v súčasnej dobe problémom prežitia na domácom i zahraničných trhoch, kvalita slovenskej produkcie vo vybraných oblastiach, napr. automobilovom priemysle neustále stúpa. Súťaž je prostriedkom na odlíšenie organizácie a vodcov v danom odvetví s nespochybniteľnými dôkazmi dosiahnutých úspechov v pretváraní stratégie do reality a trvalého zlepšovania ich organizačnej výkonnosti.
Zároveň sa úrad snaží zvýšiť i kvalitu samotnej súťaže , o čom svedčí aj rastúci počet organizácií a spoločností prihlásených do súťaže. Prestíž a hodnotu ocenenia garantujú veľmi prísne kritéria pre súťažiacich, ktoré sú každoročne odzrkadlené počtom víťazov alebo niekedy iba ocenených (v roku 2008 - 4 ocenené organizácie a žiadny víťaz a v tomto roku 6 ocenených organizácií a 2 víťazi).

Slávnostné vyhlásenie
Ocenenia v historickej budove Národnej Rady odovzdal Peter Lukáč, predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR za prítomnosti vysokých ústavných činiteľov. Desiaty ročník Národnej ceny SR za kvalitu bol zameraný na to, aby sa súťaže zúčastnilo čo najviac organizácii verejnej správy a podnikateľského sektora napriek tomu, že spoločnosti a organizácie zápasia s hospodárskou krízou. „Aj systémy manažérstva kvality môžu byť jedným zo základných predpokladov, ktoré pomáhajú organizáciám úspešne bojovať s touto ťažkou dobou,“ uviedol Peter Lukáč.

OCENENIA:

KATEGÓRIA A1 (organizácie vyrábajúce výrobky nad 251 zamestnancov)
Ocenenie zlepšenia výkonnosti: SIBAMAC, a.s.

KATEGÓRIA A2 (veľké organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov)
Ocenený finalista: Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Ocenenie zlepšenia výkonnosti: Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.

KATEGÓRIA C1 (organizácie štátnej správy)
Ocenenie zlepšenia výkonnosti: Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne
overovanie kvality
Ocenenie za zapojenie sa organizácie do súťaže: Ministerstvo školstva SR

KATEGÓRIA C2 (organizácie samosprávy)
Ocenený finalista: Mestský úrad Trenčín

VÍŤAZI:

KATEGÓRIA A2 (veľké organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov)
Víťaz: TNT Express Worldwide spol. s r.o.

KATEGÓRIA C1 (organizácie štátnej správy)
Víťaz: Ministerstvo financií SR


Víťazi
V kategórii C 1 medzi organizáciami štátnej správy zaujalo Ministerstvo financií SR, ktoré ako prvý ústredný orgán štátnej správy v celej Európe získalo 1. stupeň Európskej ceny za kvalitu EFQM „Committed to Excellence“ a neskôr v roku 2008 obhájilo 2. stupeň Európskej ceny za kvalitu EFQM „Recognised for Excelence.“

Ako uviedol sám minister MF SR, Ján Počiatek: „V súčasnosti sa čoraz viac zdôrazňuje potreba kvality riadenia. Uznávam hodnoty, princípy modelu výnimočnosti EFQM, pretože ho považujem za vhodný nástroj manažérstva kvality. Cieľom prihlásenia MF SR do Národnej ceny SR za kvalitu 2009 bolo získať ucelený pohľad fungovania ministerstva, porovnať jeho fungovanie s inými organizáciami verejnej správy v SR a predovšetkým odkryť silné a slabé stránky ministerstva. Spätná správa z posúdenia na mieste bude východiskom pri špecifikácii oblastí na zlepšovanie procesov pre prípravu ďalších akčných plánov. MF SR zabezpečuje spektrum vysoko náročných úloh potrebných pre úspešný vývoj Slovenskej republiky. Na zvládnutie týchto úloh je potrebný tím vysoko profesionálnych odborníkov. Preto mi naozaj záleží na ich nielen odbornom ale i ľudskom potenciáli. Pripomínam, že je dôležité nielen to, čo prinesie samotný zamestnanec, ale čo môže ministerstvo urobiť preňho, aby sme mu uľahčili, spríjemnili a zefektívnili čas, ktorý trávi na pracovisku. Zdôrazňujem, že dôležité je si uvedomiť, že „my zamestnanci“ sme tu pre túto organizáciu a táto organizácia je tu pre občanov SR.“

V kategórii A2 - veľké organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov sa stala víťazom spoločnosť TNT Express. Dino Ajanović, generálny riaditeľ spoločnosti uviedol, že model EFQM je široko používaný v rámci divízie TNT Express ako prostriedok na hodnotenie napredovania organizácie smerom k výnimočnosti. Na Slovensku začali formálne aplikovať princípy EFQM v roku 2003, čo bola pre nich veľmi poučná skúsenosť, rovnako, ako všetko úsilie týkajúce sa zlepšovania výkonu, orientácie na zákazníka, zamestnancov, partnerstiev, meraní a výsledkov, spoločenskej zodpovednosti. Po splnení mnohých ich cieľov, vrátane získania ocenenia Investor in People, zavedenia Integrovaného manažérskeho systému, vybudovania nového high-tech depa v Bratislave, a rozhodli uchádzať sa o Národnú cenu za kvalitu a zhodnotiť svoje úspechy. Dino Ajanović: „Víťazstvo vnímame ako obrovskú česť a externé uznanie našich výsledkov v dnešnom vysoko konkurenčnom prostredí. Zároveň to vidíme ako záväzok a zodpovednosť udržať naďalej kvalitu našich služieb, hľadať nepretržite príležitosti na zlepšovanie a ďalej presadzovať dôležitosť kvality v službách.“

Cena za publicistický prínos v oblasti kvality
ÚNMS SR zároveň ocenil aj novinára a zástupcu odbornej verejnosti, ktorí prezentovali manažérstvo kvality, kvalitu života a jeho dosah na občiansky život, podnikateľské prostredie a verejnú správu. Hodnotiteľská komisia posudzovala spolu 515 publicistických príspevkov.

V kategórii A: Najlepší novinársky príspevok (autorstvo novinár, publicista) zvíťazil p. Ján Maloch za príspevok „Kocúrkovo na úradoch“ odvysielaný v Televíznych novinách TV Markízy, 4. januára 2009.

Víťazstvo v kategórii B: Najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť) získal p. Ján Králik za článok “Modernizácia samosprávy a občan”uverejnený dňa 6. januára 2009 v Obecných novinách.

Ďalší ročník súťaže
Už teraz prebieha prihlasovanie účastníkov do ďalšieho ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu 2010. Na základe dopytu sa na začiatku decembra 2009 budú na úrade konať školenia o metodike súťaže, čo umožní organizáciám využiť viac času na prípravu súťažných materiálov.

Obrazová príloha z odovzdávania cien (PDF, 4,8 MB)