English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

47. Fórum metrológov

8. jún 2017

Slovenská metrologická spoločnosť (ďalej len „SMS“) pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „úrad“) zorganizovala pri príležitosti Svetového dňa metrológie 47. Fórum metrológov spojené s odovzdávaním čestného ocenenia predsedu úradu - Ceny J. A. Segnera za metrológiu, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Partizán, Tále v dňoch 24. – 25. mája 2017.

Cena J. A. Segnera za metrológiu sa udeľuje každý rok na základe rozhodnutia predsedu úradu č. 57/2000 z 9. júna 2000 a nesie meno Jána Andreja Segnera (1704 – 1777), bratislavského matematika, fyzika a vynálezcu, po ktorom je pomenované koleso pracujúce na princípe reaktívnej sily (1750), a ktorý stál pri základoch merania rýchlosti prúdenia vody a jej pretečeného množstva (1753). Tento rok Cenu J. A. Segnera za metrológiu slávnostne udelil predseda úradu Ing. Pavol Pavlis zastúpený generálnym tajomníkom služobného úradu Ing. Františkom Danišom štyrom jednotlivcom a jednému kolektívu.

Cenou J. A. Segnera za metrológiu boli ocenení:
  1. Dušan Boško – za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti metrológie,
  2. Ing. Marián Krajčírik - za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti metrológie a významné technické riešenia pri poskytovaní metrologických služieb,
  3. Ing. Miloš Ujlaky – za prednáškovú činnosť na odborných akciách, seminároch, konferenciách v Slovenskej republike a v zahraničí a osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich metrologických organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach,
  4. Ing. Dušan Solivajs, PhD. – za rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných metrologických služieb,
  5. kolektív zamestnancov odboru akvizícií a inovácií Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - za prínos v oblasti metrologickej legislatívy, najmä v oblasti harmonizácie s predpismi Európskej únie.Spoločná fotografia generálneho tajomníka služobného úradu s ocenenými

Odborný seminár 47. Fóra metrológov bol zameraný na metrológiu v predaji tovarov na vnútornom trhu Európskej únie a bol rozdelený do troch blokov. Prvý blok bol zameraný na meranie a metrologickú kontrolu pri predaji tovarov. Druhý blok bol zameraný na požiadavky na meranie a meradlá pri zabezpečovaní kvality a bezpečnosti tovarov. Tretí blok bol zameraný na požiadavky na označené a neoznačené spotrebiteľsky balené výrobky. Všetky prednášky z odborného seminára budú dostupné na webovom sídle SMS na www.metrolog.sk.