12. ročník súťaže Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality

12. ročník súťaže Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality

logo publicistickej súťaže

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhlasuje dvanásty ročník publicistickej súťaž s názvom Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality.

Poslanie a cieľ súťaže
Poslaním súťaže je umožniť získavať a šíriť nové poznatky v oblasti kvality na Slovensku pre trvalé zlepšovanie a inovácie.

Cieľom súťaže je upozorniť na prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť kvality, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť.

Súťažné kategórie
Kategória A)    najlepší publicistický príspevok    (autorstvo  - novinár, publicista)
Kategória B)    najlepší odborný príspevok    (autorstvo  - odborná verejnosť)
Kategória C)    najlepší vedecký príspevok    (autorstvo  - vedecký pracovník)
Kategória D)    najlepšia dizertačná práca    (autorstvo  - absolvent doktorandského štúdia)
Kategória E)    najlepšia diplomová práca    (autorstvo  - absolvent vysokoškolského štúdia)

V rámci kategórií A a B sa do súťaže zaraďujú všetky publicistické a odborné príspevky z oblasti kvality uverejnené v periodickej tlači, televíznych a rozhlasových médiách, či už v audio, video, printovej alebo elektronickej forme, v období akademického roka, t. j. od 1. septembra 2021 do 31. augusta 2022. Uvedené príspevky môžu byť výstupom kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy na základe stanovených kľúčových slov alebo môžu byť priamo prihlásené do publicistickej súťaže zaslaním prihlášky autorom, šéfredaktorom, resp. vydavateľom. V rámci kategórií C, D a E sa do súťaže zaraďujú príspevky a práce prihlásené a zaslané v stanovenom termíne vedením školy, autorom alebo vedúcim dizertačnej/diplomovej práce, spadajúce do obdobia akademického roka, t. j. od 1. septembra 2021 do 31. augusta 2022.

O výsledkoch súťaže budú autori víťazných príspevkov oboznámení prostredníctvom úradu. Slávnostné udeľovanie ocenení sa bude konať v novembri 2022 pri príležitosti slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022. Výsledky súťaže budú uverejnené aj na webovej stránke úradu.

Bližšie informácie o podmienkach zaradenia do súťaže a o kritériách hodnotenia nájdete v štatúte súťaže. 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktujte odbor kvality a projektového riadenia e-mailom na kvalita@normoff.gov.sk, prípadne telefonicky na č. 02/20 907 251.

Štatút súťaže (PDF, 428,2 kB)

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov (PDF, 405,9 kB)

Prihláška do súťaže (DOC, 656,9 kB)