Ponuka na predaj prebytočného majetku štátu

Ponuka na predaj prebytočného majetku štátu

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „predávajúci“) v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, v záujme naložiť s prebytočným majetkom štátu bez zbytočného odkladu, účelne a s maximálnou hospodárnosťou, ponúka na predaj osobné motorové vozidlo ŠKODA FABIA COMBI (ďalej len „predmet predaja“).

Špecifikácia ponuky:  
Osobné motorové vozidlo ŠKODA FABIA COMBI 6Y
EČV BA487IT
VIN TMBJY46Y843940357
Dátum prvej evidencie vozidla 15.10.2003
Verzia SEAZQX01FM5/-/-
Zdvihový objem valcov motora 1198,0 cm3
Farba modrá metalíza
Druh paliva BA 95 B
Prevodovka 5-stupňová
Počet najazdených kilometrov 103 477 km
Počet kľúčov 2 ks
Počet miest na sedenie 5
Platnosť  TK/EK  2.11.2023, bez diaľničnej známky
Výbava motorového vozidla lekárnička, výstražný trojuholník, reflexná vesta, ťažné lano, rezervná pneumatika, zdvihák, kľúč na koleso, autorádio, autoanténa, letné pneumatiky
Primeraná cena 2 190 eur s DPH
Kontaktná osoba

Ing. Michaela Junková, tel. č.: 02 / 20 907 239
e-mail: michaela.junkova@normoff.gov.sk

Obhliadka po dohode s kontaktnou osobou

Záujemca o kúpu motorového vozidla môže ponúknuť kúpnu cenu minimálne vo výške primeranej ceny. Na ponuky s nižšou kúpnou cenou ako primeranou cenou predávajúci nebude pri vyhodnotení predložených ponúk prihliadať. Kúpna zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý predloží najvyššiu cenovú ponuku.

Žiadame záujemcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju cenovú ponuku doručil predávajúcemu v zalepenej obálke označenej heslom „NEOTVÁRAŤ – ŠKODA FABIA COMBI 6Y“ (ďalej len „cenová ponuka“) na adresu predávajúceho:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05  Bratislava 15. Na obálku uveďte čitateľne údaje odosielateľa. Do ponuky uveďte telefonický a e-mailový kontakt.

Lehota na doručovanie cenových ponúk je: 20. 5. 2022 vrátane (ďalej len "lehota"). Záujemca môže cenovú ponuku doručiť predávajúcemu v stanovenej lehote:

  • osobne do podateľne predávajúceho alebo
  • poštovou zásielkou s doručenkou, príp.
  • poštovou zásielkou bez doručenky.

Osobne doručená zásielka do podateľne predávajúceho sa považuje za DORUČENÚ predávajúcemu do 14.00 h stanovenej lehoty. Poštová zásielka s doručenkou sa považuje za DORUČENÚ predávajúcemu odovzdaním poštovej zásielky s doručenkou v stanovenej lehote poštovému doručovateľovi. Poštová zásielka bez doručenky sa považuje za DORUČENÚ predávajúcemu do 14.00 h. stanovenej lehoty.

Predávajúci si vyhradzuje právo:

  • čakať na ponuky doručované poštovou zásielkou s doručenkou maximálne po dobu dvoch pracovných dní odo dňa stanoveného v lehote
  • zrušiť ponuku na predaj predmetu predaja bez uvedenia dôvodu.