Preskočiť na hlavný obsah

 1. Domov
 2. Posudzovanie zhody
 3. Dohľad nad trhom

Dohľad nad trhom

Dohľad nad trhom

Orgánom dohľadu nad určenými výrobkami, ktorý vykonáva dohľad nad sprístupňovaním určeného výrobku na trhu online alebo offline podľa základných požiadaviek a požiadaviek ustanovených zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody a nad dodržiavaním povinností hospodárskeho subjektu ustanovených zákonom č. 56/2018 Z. z. alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, je:

 1. Slovenská obchodná inšpekcia,  
 2. Inšpektorát práce,
 3. Dopravný úrad,
 4. Štátny ústav pre kontrolu liečiv,
 5. Slovenský metrologický inšpektorát,
 6. Hlavný banský úrad,
 7. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
 8. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave,
 9. iný orgán dohľadu nad určenými výrobkami, ak tak ustanoví osobitný predpis nad určeným výrobkom podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody ako je uvedené v Zozname technických predpisov z oblasti posudzovania zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. a európska legislatíva Nového prístupu