Preskočiť na hlavný obsah

 1. Domov
 2. Technická normalizácia
 3. O technickej normalizácii

O technickej normalizácii

O technickej normalizácii

Najdôležitejšie činnosti vykonávané v oblasti technickej normalizácie:

 • zabezpečovanie   činnosti  technickej  normalizácie  v   súlade   so  zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov,

 • zabezpečovanie tvorby, schvaľovania, vydávania a distribúcie slovenských technických noriem, proces harmonizácie slovenských technických noriem s európskymi normami v súvislosti s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii,

 • metodické usmerňovanie a koordinácie výkonu technickej normalizácie v súvislosti so štátnou politikou v danej oblasti,

 • zabezpečovanie činnosti Národného informačného strediska pre technickú normalizáciu,

 • poskytovanie slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, inej technickej normy a inej technickej normalizačnej informácie. Výška úhrady je určená Vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy,
 • navrhovanie   koncepcie   a   programu   rozvoja   technickej   normalizácie   v  Slovenskej  republike  v  súlade  s  nariadením  Európskeho  parlamentu a Rady č. 1025/2012 o európskej normalizácii (ďalej len „nariadenie o európskej normalizácii“), činnosťou európskych a medzinárodných normalizačných organizácií (CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC),  

 • posudzovanie plánu technickej normalizácie z hľadiska priorít verejného záujmu a hospodárstva SR a z hľadiska plnenia povinností vyplývajúcich z nariadenia o európskej normalizácii a povinností národného normalizačného orgánu vyplývajúcich z členstva v európskych a medzinárodných normalizačných organizáciách,

 • zabezpečovanie činnosti Rady pre technickú normalizáciu – poradného orgánu predsedu ÚNMS SR,

 • spracúvanie podkladov a príprava stanovísk k návrhom právnych predpisov, ktorými sa upravuje výkonná činnosť technickej normalizácie,

 • zabezpečovanie činnosti Terminologickej komisie ÚNMS SR,

 • vykonávanie poradenskej a konzultačnej činnosti,

 • spolupráca s odbornými útvarmi zainteresovaných organizácií, vedeckými inštitúciami, vysokými školami, autorizovanými osobami a notifikovanými osobami, podnikateľskými subjektmi, orgánmi štátnej správy a s inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré môžu byť nápomocné pri zabezpečovaní úloh technickej normalizácie.