Preskočiť na hlavný obsah

 1. Domov
 2. Posudzovanie zhody
 3. Posudzovanie zhody

Posudzovanie zhody

Posudzovanie zhody

 1. Posudzovanie zhody je zisťovanie, či skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám na určený výrobok postupmi uvedenými v odseku 3.

  Určený výrobok je výrobok, ktorý predstavuje zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené základné požiadavky, požiadavky ustanovené zákonom č. 56/2018 Z. z. alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody.
   
 2. Zhoda sa považuje za preukázanú, ak určený výrobok spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú.
   
 3. Postupy posudzovania zhody sú ustanovené priamo v technických predpisoch z oblasti posudzovania zhody a ich je prehľad je uvedený v Zozname technických predpisov z oblasti posudzovania zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. a európska legislatíva Nového prístupu.
   
 4. Pri posudzovaní zhody sa môže použiť certifikát alebo závery a výsledky inšpekcie.
   
 5. Náklady spojené s posúdením zhody hradí podnikateľ, ktorý žiada o posúdenie zhody.
   
 6. Postupy posudzovania zhody sa môžu použiť na preukázanie zhody aj iného ako určeného výrobku.
   
 7. Postupy posudzovania zhody sa môžu použiť aj pri dobrovoľnom vyhlasovaní zhody so slovenskými technickými normami.
   
 8. Technické predpisy z oblasti posudzovania zhody ustanovujú podrobnosti o
  • uvádzaní jednotlivých skupín určených výrobkov na trh v závislosti od ich technickej zložitosti a miery možného nebezpečenstva spojeného s ich používaním,
  • postupoch a úkonoch, ktoré musia byť splnené pri posudzovaní zhody (ďalej len „postup posudzovania zhody“), a to ich konkretizáciou alebo kombináciou,
  • obsahu príslušnej dokumentácie v závislosti od skupín určených výrobkov, ich technickej zložitosti, miery možného ohrozenia oprávneného záujmu a spôsobu posudzovania zhody,
  • obsahu vyhlásenia zhody v závislosti od použitého postupu posudzovania zhody.