O posudzovaní zhody a skúšobníctve

Posudzovanie zhody

 1. Posudzovanie zhody je zisťovanie, či skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám na určený výrobok postupmi uvedenými v odseku 3.

  Určený výrobok je výrobok, ktorý predstavuje zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené základné požiadavky, požiadavky ustanovené zákonom č. 56/2018 Z. z. alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody.
   
 2. Zhoda sa považuje za preukázanú, ak určený výrobok spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú.
   
 3. Postupy posudzovania zhody sú ustanovené priamo v technických predpisoch z oblasti posudzovania zhody a ich je prehľad je uvedený v Zozname technických predpisov z oblasti posudzovania zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. a európska legislatíva Nového prístupu.
   
 4. Pri posudzovaní zhody sa môže použiť certifikát alebo závery a výsledky inšpekcie.
   
 5. Náklady spojené s posúdením zhody hradí podnikateľ, ktorý žiada o posúdenie zhody.
   
 6. Postupy posudzovania zhody sa môžu použiť na preukázanie zhody aj iného ako určeného výrobku.
   
 7. Postupy posudzovania zhody sa môžu použiť aj pri dobrovoľnom vyhlasovaní zhody so slovenskými technickými normami.
   
 8. Technické predpisy z oblasti posudzovania zhody ustanovujú podrobnosti o
  • uvádzaní jednotlivých skupín určených výrobkov na trh v závislosti od ich technickej zložitosti a miery možného nebezpečenstva spojeného s ich používaním,
  • postupoch a úkonoch, ktoré musia byť splnené pri posudzovaní zhody (ďalej len „postup posudzovania zhody“), a to ich konkretizáciou alebo kombináciou,
  • obsahu príslušnej dokumentácie v závislosti od skupín určených výrobkov, ich technickej zložitosti, miery možného ohrozenia oprávneného záujmu a spôsobu posudzovania zhody,
  • obsahu vyhlásenia zhody v závislosti od použitého postupu posudzovania zhody.

Skúšobníctvo

Odbor vykonáva v oblasti skúšobníctva a posudzovania zhody činnosti podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zhode“).
 

Činnosť je zameraná predovšetkým na nasledujúce oblasti:

 • zabezpečovanie vykonávania posudzovania zhody podľa zákona o zhode,
 • udeľovanie, zmena, predĺženie, pozastavenie a zrušenie autorizácie,
 • notifikácia autorizovaných osôb určených na vykonávanie posudzovania zhody podľa európskych právnych predpisov Nového prístupu,
 • aplikácia technických predpisov z oblasti posudzovania zhody,
 • metodické riadenie činností autorizovaných osôb a notifikovaných osôb (ďalej len „AO/NO“), vydávanie metodických pokynov,
 • vykonávanie kontrolnej činnosti AO/NO podľa zákona o zhode a technických predpisov z oblasti posudzovania zhody,
 • zverejňovanie informácií z oblasti posudzovania zhody,
 • predkladanie požiadaviek na zabezpečenie úloh Programu rozvoja skúšobníctva, príprava a uzatváranie zmlúv na rozvoj skúšobníctva medzi ÚNMS SR a AO/NO,
 • koordinácia činností pracovných skupín NO,
 • účasť na príprave a vypracovaní návrhov medzinárodných zmlúv, zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z medzinárodných dohôd a zúčastňovanie sa na medzinárodných rokovaniach v oblasti posudzovania zhody,
 • poskytovanie všeobecných informácií z oblasti posudzovania zhody.