Preskočiť na hlavný obsah

 1. Domov
 2. Kvalita
 3. Národný program kvality SR
 4. Národný program kvality SR 2013 - 2016

Národný program kvality SR 2013 - 2016

Národný program kvality SR 2013 - 2016

Vláda Slovenskej republiky dňa 16. októbra 2013 schválila Národný program kvality Slovenskej republiky na roky 2013 – 2016 (NPK SR) a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) ako koordinátora štátnej politiky kvality v Slovenskej republike. 

NPK SR vychádza z vyhodnotenia NPK SR na obdobie 2009 – 2012 a na základe výsledkov vyhodnotenia z tohto obdobia je naformulovaná vízia, poslanie a strategické zámery na obdobie 2013 – 2016 v súlade s dlhodobou stratégiou a so strategickými dokumentmi a verejnými politikami EÚ, SR a s cieľmi konkrétnych ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Poslanie:
NPK SR ako podpora rozvoja kvality práce, kvality produkcie, služieb a propagácie pre trvalo udržateľnú kvalitu života a konkurencieschopnosti vo všetkých oblastiach spoločnosti na Slovensku.

Vízia:
Spoluvytvárať v SR prostredie, v ktorom bude kvalita trvalou súčasťou všetkých oblastí života spoločnosti i jednotlivých občanov.

Prioritné oblasti NPK SR:

 • konkurencieschopnosť priemyselných a stavebných podnikateľských subjektov
 • kvalita potravín a poľnohospodárskych surovín
 • kvalita a ochrana spotrebiteľa
 • kvalita v cestovnom ruchu, hotelierstve, kúpeľníctve a gastronómii
 • kvalita v životnom prostredí
 • kvalita vo vzdelávaní
 • kvalita v obchode
 • kvalita v rezorte zdravotníctva, práce, sociálnych vecí
 • kvalita vo verejnej správe

Strategické zámery predstavujú z pohľadu Rady NPK SR prehľad najdôležitejších aktivít, ktorými sa budú rezorty, samospráva, podnikateľské a iné zoskupenia, školy, poradenské a vzdelávacie organizácie i neziskový sektor vo svojej každodennej práci a vo vzťahu ku kvalite prioritne zaoberať. Pozícia Rady je v tomto smere iniciatívna, koordinačná a poradná. Rada nezasahuje jednotlivým zainteresovaným stranám do ich kompetencií, ale zaisťuje synergiu uvedených aktivít.

Organizácia NPK SR a jeho zložky:

 • Koordinátor aktivít rezortov, samosprávy a ostatných zainteresovaných strán v oblasti NPK SR poverený vládou SR - ÚNMS SR,
 • Rada NPK SR - odborný, poradný, iniciačný a koordinačný orgán predsedu ÚNMS SR pre uplatňovanie štátnej politiky kvality v SR. Jej úlohou je koordinovať aktivity ústredných orgánov štátnej správy a vybraných inštitúcií pri presadzovaní aktivít v súlade s NPK SR, podporovať rozvoj manažérstva kvality a aktívne uplatňovať zásady Európskej charty kvality a Charty kvality SR. Členovia Rady sú menovaní na základe odporúčania štatutárnych predstaviteľov zainteresovaných strán.
 • Strategická skupina Rady - poradný orgán Rady, ktorý formuluje strategické zámery NPK SR. Jej úlohou je nielen napomáhať realizácii Stratégie NPK SR na obdobie 2013 – 2016, ale aj sledovať a vyhodnocovať jej napĺňanie jednotlivými orgánmi Rady - Odborné sekcie.
 • Odborné sekcie Rady - výsledky práce odborných sekcií vrátane ich pracovných skupín budú mať charakter iniciačný a odporúčajúci. K problémovým oblastiam kvality budú  sekcie definovať len východiskové rámce do konkrétnych projektov či námetov a ich riešenia by mali byť následne po odporúčaní Radou riešené v spolupráci so zainteresovanými stranami. Priority jednotlivých sekcií budú formulované na základe strategických zámerov NPK SR schválených Radou.
 • Národné informačné stredisko podpory kvality – interaktívna informačná základňa pre verejnosť, pre propagáciu NPK SR a jej aktivít, spolupracuje so všetkými zainteresovanými stranami zapojenými v rámci NPK SR, realizuje účinné PR aktivity z oblasti manažérstva kvality.

Národný program kvality na roky 2013 - 2016 (PDF, 3,5 MB)

Uznesenie vlády SR č. 606/2013 (DOC, 78,8 kB)