Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Kvalita
  3. Súťaže a ocenenia
  4. Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti kvality
  5. Rok 2015

Rok 2015

Rok 2015

V oblasti manažérstva kvality môžeme v histórii nájsť množstvo významných osobností, ktoré sa zaoberali problematikou kvality a považujú sa tak za priekopníkov v oblasti kvality zameranej na zákazníka. Mnohí z nich sú vyzdvihovaní aj v súčasnosti za ich myslenie, prínosy a inovatívne prístupy.
 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako koordinátor štátnej politiky kvality považuje za veľmi dôležité oceňovať a vyzdvihovať významné osobnosti, ktoré sa dlhodobo venujú problematike kvality na Slovensku.
 
Aj tento rok sa v mesiaci november odovzdávali významné ocenenia v oblasti kvality. Dňa 10. novembra 2015 sa v Historickej budove Národnej rady SR uskutočnilo odovzdávanie Národnej ceny SR za kvalitu 2015 a Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť 2015. Súčasťou tohto významného „kvalitárskeho večera“ bolo aj odovzdanie ocenenia za celoživotný prínos v oblasti kvality.
 
Ocenenie odovzdali Peter Mihók, predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory, Michal Ľach, predseda hodnotiteľskej komisie súťaží vyhlasovaných ÚNMS SR a Jozef Mihok, predseda ÚNMS SR nasledovným osobnostiam:

  • prof. Ing. Miroslav Zafka, DrSc.
  • Ľubomír Plai

Fotografia č. 1 - prof. Ing. Miroslav Zafka, CSc.

Profesor Zafka po ukončení štúdia pôsobil ako hlavný technológ spoločnosti TESLA Orava Nižná. Neskôr sa však vrátil na akademickú pôdu. Na Vysokej škole dopravnej v Žiline bol menovaný za docenta a neskôr profesora. Počas svojho pôsobenia na škole zastával funkciu vedúceho Katedry elektro-technológie, následne Katedry priemyslovej výroby a dve obdobia pôsobil ako dekan Strojnícko-elektrotechnickej fakulty. Neskôr sa stal predsedom Technického výboru pre akreditáciu Systémov manažérstva kvality, v rámci ktorého  udeľovali historicky prvé certifikáty systému manažérstva kvality organizáciám na Slovensku. V roku 1986 sa podieľal na príprave podkladov pre udeľovanie Ceny Slovenskej republiky za kvalitu, ktorá je predchodcom dnes udeľovanej Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu.

Fotografia č. 2 -  Ľubomír Plai

S menom pána Ľubomíra Plaia sa spája predovšetkým kvalita vo verejnom sektore. Jeho odborné portfólio tvoria mnohé aktivity a projekty s cieľom reformy a skvalitňovania verejnej správy v Slovenskej republike. Spájajú sa v ňom vlastnosti dobrého manažéra a vedomosti odborníka. Má skúsenosti s riadením štátnej služby na celoštátnej úrovni, ale aj s riadením samosprávy v pozícii starostu i prednostu. Bol a stále je odborníkom prizývaným k otázkam reformy, modernizácie štátnej služby, cezhraničnej spolupráce a riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe. Aktívne presadzuje uplatňovanie modelu CAF a iných efektívnych nástrojov zlepšovania sa v organizáciách verejnej správy. Pán Plai je uznávanou autoritou nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, svedčí o tom jeho činnosť napríklad v OECD, Rade Európy, ale aj v Európskej sieti pre verejnú správu.