Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Posudzovanie zhody
  3. Stála medzinárodná komisia na skúšky ručných strelných zbraní (C.I.P.)

Stála medzinárodná komisia na skúšky ručných strelných zbraní (C.I.P.)

Stála medzinárodná komisia na skúšky ručných strelných zbraní (C.I.P.) zabezpečuje plnenie medzivládneho Dohovoru o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných strelných zbraní z 1. júla 1969. Dohovor je multilaterálnou dohodou 13 zmluvných strán a jeho depozitárom je Belgické kráľovstvo. Slovenská republika je riadnym členom tohto dohovoru od 20. septembra 1996.

Členstvo SR v C.I.P. je v súlade so zahraničnou politikou Slovenskej republiky a má veľký hospodársky význam predovšetkým pri uznávaní skúšobných značiek a výsledkov skúšok úradného merania. Vytvárajú sa tak primerané podmienky pre podnikateľské subjekty v oblasti výroby, obchodu a skúšok zbraní a streliva pre civilnú časť obyvateľstva. Výsledky činnosti C.I.P. sa premietajú do práce všetkých organizácií zaoberajúcich sa výrobou, skúšaním a predajom ručných strelných zbraní pre civilné osoby, ako aj do legislatívy v tejto sfére činnosti.

Pri plnení funkcie národného sekretariátu Stálej medzinárodnej komisie na skúšky ručných strelných zbraní (C.I.P.) sa ÚNMS SR zameriava na realizáciu procesných a procedurálnych úkonov na medzinárodnej a európskej úrovni. Aktívnou účasťou na rokovaniach jednotlivých subkomisií C.I.P. a priamou informovanosťou o dianí v oblasti zbraní a streliva (meranie tlaku nábojov, definícia kinetickej energie, homologizačné a medzilaboratórne skúšky, komponenty a kontrola streliva, nedeštruktívna kontrola zbraní, nové kalibre) sa zaručuje predovšetkým bezpečnosť používateľov zbraní.