logo súťaže Top manažéri kvality

Manažérstvo kvality je prirodzenou súčasťou každého úspešného podniku a organizácie verejnej správy. Funkčný a udržiavaný systém manažérstva kvality pomáha organizáciám zefektívňovať procesy, pružnejšie reagovať na potreby zákazníkov, ale aj na zmeny z externého prostredia a v neposlednom rade napomáha dosahovať vytýčené výsledky organizácie.

Kvalita sa samozrejme týka každého zamestnanca a jej budovanie je predovšetkým o práci s ľuďmi. Osobou, ktorá však zodpovedná za funkčný systém manažérstva kvality je práve manažér kvality. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR), ktorý je vyhlasovateľom Národnej ceny SR za kvalitu, neoceňuje v oblasti kvality len organizácie, ale aj osobnosti a to v rámci súťaže TOP MANAŽÉRI KVALITY.

Súťaž oceňuje manažérov kvality a osoby v pozícii priamo spojenej s budovaním a rozvojom systémov manažérstva kvality, resp. komplexného manažérstva kvality vo svojich organizáciách, čím aktívne prispievajú k rozvoju vlastnej organizácie.

Cieľom súťaže je:

 • oceniť osobný podiel odborníkov a profesionálov v oblasti budovania, implementácie a rozvoja systémov manažérstva kvality, resp. komplexného manažérstva kvality vo svojej organizácii,
 • zviditeľniť výsledky práce predstaviteľov manažérstva kvality a poukázať na ich význam pri rozvoji vlastnej organizácie,
 • prejaviť uznanie a podporiť predstaviteľov manažérstva kvality pri mimoriadnom plnení pracovných úloh,
 • oboznámiť verejnosť s významnými predstaviteľmi z oblasti manažérstva kvality v Slovenskej republike.

Organizácie súkromného a verejného sektora majú možnosť nominovať do súťaže:

 • manažéra kvality,
 • zmocnenca pre kvalitu,
 • špecialistu kvality,
 • metodika modelu výnimočnosti EFQM,
 • metodika modelu CAF,
 • osobu v pozícii priamo spojenej s manažérstvom kvality.

Uchádzača do súťaže prihlasuje štatutárny zástupca organizácie a to zaslaním prihlášky na adresu ÚNMS SR v termíne určenom vyhlasovateľom podľa štatútu súťaže. Bližšie informácie o podmienkach a kritériách súťaže sú uvedené v štatúte súťaže.

V súťaži sa udeľuje ocenenie v nasledujúcich kategóriách:

 • Kategória A) Top manažér kvality daného roka  – súkromný sektor
 • Kategória B) Top manažér kvality daného roka – sektor verejnej správy

Úspešný uchádzač v každej kategórii získa prestížne ocenenie „Top manažér kvality“, ktoré sa slávnostne odovzdá počas vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu.

Ďalšie informácie k súťaži poskytne odbor kvality a projektového riadenia:
tel:  02/ 20 907 252
email: kvalita@normoff.gov.sk 

Na stiahnutie:
Štatút súťaže (PDF, 743,2 kB) (PDF, 743,2 kB)