Preskočiť na hlavný obsah

 1. Domov
 2. Posudzovanie zhody
 3. O skúšobníctve

O skúšobníctve

O skúšobníctve

Odbor vykonáva v oblasti skúšobníctva a posudzovania zhody činnosti podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zhode“).
 
Činnosť je zameraná predovšetkým na nasledujúce oblasti:
 • zabezpečovanie vykonávania posudzovania zhody podľa zákona o zhode,
 • udeľovanie, zmena, predĺženie, pozastavenie a zrušenie autorizácie,
 • notifikácia autorizovaných osôb určených na vykonávanie posudzovania zhody podľa európskych právnych predpisov Nového prístupu,
 • aplikácia technických predpisov z oblasti posudzovania zhody,
 • metodické riadenie činností autorizovaných osôb a notifikovaných osôb (ďalej len „AO/NO“), vydávanie metodických pokynov,
 • vykonávanie kontrolnej činnosti AO/NO podľa zákona o zhode a technických predpisov z oblasti posudzovania zhody,
 • zverejňovanie informácií z oblasti posudzovania zhody,
 • predkladanie požiadaviek na zabezpečenie úloh Programu rozvoja skúšobníctva, príprava a uzatváranie zmlúv na rozvoj skúšobníctva medzi ÚNMS SR a AO/NO,
 • koordinácia činností pracovných skupín NO,
 • účasť na príprave a vypracovaní návrhov medzinárodných zmlúv, zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z medzinárodných dohôd a zúčastňovanie sa na medzinárodných rokovaniach v oblasti posudzovania zhody,
 • poskytovanie všeobecných informácií z oblasti posudzovania zhody.