Plán TN – pôvodné STN

Plán TN – pôvodné STN

Plán technickej normalizácie – Tvorba pôvodných STN

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v súlade so  zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 oznamuje, že do Plánu technickej normalizácie na vypracovanie pôvodných slovenských technických noriem zaradil ďalej uvedené úlohy.
Orgány štátnej a verejnej správy, právnické a fyzické osoby, alebo národné normalizačné orgány členov CEN-CENELEC, ktoré majú záujem zúčastniť sa na tvorbe alebo pripomienkovať návrhy konkrétnych STN, môžu sa prihlásiť najneskôr do 4 týždňov od termínu začatia úlohy u spracovateľa uvedeného v zozname.

Plán technickej normalizácie – Tvorba pôvodných STN