Registrácia

Registrácia

Problematiku registrácie v oblasti metrológie upravuje § 42 až § 51 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“). Registrácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi alebo inej právnickej osobe (ďalej len „prihlasovateľ“), ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určeného meradla alebo balenie alebo dovoz označeného spotrebiteľského balenia. Registrovaný môže byť prihlasovateľ, ktorý má na činnosť, ktorá je predmetom registrácie, vytvorené organizačné, technické a priestorové podmienky, preukázateľne zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov a meradiel, má vytvorený a dokumentovaný systém práce zabezpečujúci trvalé dodržiavanie určených pracovných postupov pri vykonávaní predmetnej činnosti a uhradil náklady kontroly splnenia registračných požiadaviek. Ďalšou požiadavkou je, aby prihlasovateľ mal zástupcu alebo bol sám zástupcom zodpovedným za činnosť, ktorá je predmetom registrácie, pričom tento zástupca musí mať spôsobilosť v oblasti metrológie s dokladom preukazujúcim túto skutočnosť vydaným Slovenským metrologickým ústavom. Takto spôsobilá osoba môže byť zástupcom registrovanej osoby najviac pre jednu registrovanú osobu. Podmienkou registrácie je zároveň aj požiadavka, aby prihlasovateľ nemal vydané platné rozhodnutie o autorizácii podľa § 35 zákona o metrológii.

Registráciu udeľuje ÚNMS SR na základe písomnej prihlášky prihlasovateľa v štátnom jazyku a na základe preverenia splnenia podmienok registrácie podľa § 45 zákona o metrológii. Zásady postupu pri registrácii stanovuje metodický postup MP 53:2019. Súčasťou preverovania je posúdenie predpokladov prihlasovateľa na výkon činnosti, ktorá je predmetom registrácie a kontrola u prihlasovateľa o registráciu. Posúdenie predpokladov a kontrolu u prihlasovateľa vykonáva na základe poverenia Slovenský metrologický ústav alebo Slovenská legálna metrológia, n. o. na náklady prihlasovateľa.

Prihlasovateľ môže začať vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom registrácie, až po doručení rozhodnutia o registrácii a nadobudnutí jeho právoplatnosti. ÚNMS SR rozhodne o registrácii v lehote do 60 dní od doručenia prihlášky na registráciu.

Rozhodnutie o registrácii je platné na neurčitý čas.


 

Zoznam registrovaných osôb - montáž určených meradiel Stiahnuť (PDF, 399,9 kB)  
Zoznam registrovaných osôb - oprava určených meradiel  Stiahnuť (PDF, 172,4 kB)  
Zoznam registrovaných osôb - balenie označených spotrebiteľských balení Stiahnuť (PDF, 212,5 kB)  
Zoznam registrovaných osôb - dovoz označených spotrebiteľských balení Stiahnuť (PDF, 120,9 kB)  
Oznámenie o vydaných rozhodnutiach o pozastavení registrácie Stiahnuť (PDF, 225,5 kB)  
Metodický postup č. 53 – Metodický postup o registrácii na opravu alebo montáž určených meradiel alebo balenie alebo dovoz označených spotrebiteľských balení v znení dodatku č. 1 Stiahnuť (PDF, 2,2 MB)  
Konverzná tabuľka položiek určených meradiel Stiahnuť (PDF, 312,2 kB)  
Informácia o spracúvaní osobných údajov  v súvislosti s registráciu na opravu alebo montáž určených meradiel alebo balenie alebo dovoz označených spotrebiteľských balení podľa zákona o metrológií Stiahnuť (PDF, 255,2 kB)  
Prihláška na registráciu   Stiahnuť (DOCX, 56,5 kB) Stiahnuť (ODT, 49,9 kB)
Žiadosť o zmenu v registrácii Stiahnuť (DOCX, 54,1 kB) Stiahnuť (ODT, 43,2 kB)
Žiadosť o pozastavenie registrácie Stiahnuť (DOCX, 53,1 kB) Stiahnuť (ODT, 42,6 kB)
Žiadosť o zrušenie registrácie Stiahnuť (DOCX, 52,8 kB) Stiahnuť (ODT, 41,7 kB)

Správne poplatky sa uhrádzajú prostredníctvom platobného systému E-KOLOK (http://www.e-kolky.sk/).