Podmienky používania terminologickej databázy

Čl. I Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom terminologickej databázy (ďalej len „terminologická databáza“) je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať termíny a definície uvedené v terminologickej databáze.

Čl. II Obsah terminologickej databázy a jeho použitie

Terminologická databáza obsahuje termíny a definície v slovenskom a anglickom jazyku z platných a zrušených slovenských technických noriem (ďalej len „STN“), predbežných slovenských technických noriem (ďalej len „STN P“) a technických normalizačných informácií (ďalej len „TNI“) prijatých do sústavy STN podľa zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácií prevzatím európskych a medzinárodných noriem prekladom do štátneho jazyka a prevzatím bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku s národnou prílohou obsahujúcou termíny a definície. Terminologická databáza tiež obsahuje termíny a definície z platných a zrušených pôvodných STN, STN P a TNI v slovenskom jazyku.

Používanie terminologickej databázy je bezplatné.

Každý registrovaný používateľ (ďalej len „používateľ“) je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania. Používateľ svojou návštevou terminologickej databázy a jej ďalším používaním potvrdzuje, že bol s podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.

Používateľ nesmie previesť právo vstupu do terminologickej databázy na akúkoľvek tretiu stranu.

Používateľ terminologickej databázy berie na vedomie, že obsah terminologickej databázy je chránený zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.

Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo zrušiť prístup používateľa do terminologickej databázy v prípade, ak sa používateľ neprihlási do terminologickej databázy viac ako jeden rok od posledného prihlásenia alebo ak používateľ inak poruší podmienky používania terminologickej databázy (ďalej len „podmienky používania“).

Čl. III Registrácia používateľa

Na vstup a používanie terminologickej databázy sa vyžaduje registrácia používateľa, ktorá je bezplatná. Registrácia sa vykonáva pred prvým prihlásením sa do terminologickej databázy vyplnením údajov v rozsahu: prístupové údaje (e-mailová adresa), meno a priezvisko (ďalej spoločne len ako „osobné údaje“) v registračnom formulári.

Čl. IV Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa terminologickej databázy (ďalej len „dotknutá osoba“) za účelom umožnenia používania terminologickej databázy formou vytvorenia a spravovania záložiek „Moje vyhľadávanie“ a „História vyhľadávania“ dotknutou osobou.
Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je Článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“),  t. j. zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, ktorý vzniká registráciou.

Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané výlučne prevádzkovateľom a jeho zamestnancami. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou.

Osobné údaje dotknutej osoby nebudú sprístupnené tretím osobám a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje nebudú zverejnené.

Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom dotknutých osôb len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania).

Dotknutá osoba berie na vedomie, že je povinná svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo.

Osobné údaje  bude prevádzkovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba právo na:

 • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky spracúva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov; všeobecné informácie o činnostiach spracúvania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.

 • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi v priebehu registrácie. V prípade uplatnenia tohto práva Vám prevádzkovateľ potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracúvané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracúvaní.

 • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné.

 • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracúvanie, ak už nie sú potrebné na uvedený účel, alebo ak už nie je zákonný dôvod osobné údaje spracúvať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracúvaním dotknutá osoba nesúhlasí.

  Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v Čl. 20 GDPR právo na prenosnosť údajov.
  Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva písomne u prevádzkovateľa (vrátane správy zaslanej prostredníctvom elektronickej pošty).

  Kontaktné údaje prevádzkovateľa, na ktorých možno uplatniť právo dotknutej osoby, sú nasledovné:

 • e-mail: zodpovednaosoba@normoff.gov.sk alebo

 • poštová adresa sídla prevádzkovateľa: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15.

Dotknutá osoba má tiež právo obrátiť sa na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sťažnosťou, resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže dotknutá osoba adresovať zodpovednej osobe úradu prostredníctvom e-mailovej adresy: zodpovednaosoba@normoff.gov.sk.