Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Metrológia
  3. Autorizácia

Autorizácia

Autorizácia

Problematiku autorizácie v oblasti metrológie upravuje § 31 až § 41 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „zákon o metrológii“). Autorizácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi alebo inej právnickej osobe na výkon overovania určených meradiel alebo výkon úradného merania. Autorizovaný môže byť podnikateľ alebo iná právnická osoba (ďalej len „žiadateľ“), ktorá má na predmetnú činnosť, okrem iných požiadaviek, vytvorené organizačné, priestorové, technické a personálne podmienky, preukázateľne zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov a meradiel, vybudovaný zodpovedajúci systém kvality podľa STN EN ISO/IEC 17025 alebo iného porovnateľného systému kvality, a ktorá je schopná trvalo plniť určené podmienky. Jednou z ďalších požiadaviek je, aby žiadateľ zamestnával zodpovedného zástupcu (ďalej len „zástupca“) alebo bol sám zástupcom zodpovedným za činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, pričom tento zástupca musí mať spôsobilosť v oblasti metrológie s dokladom preukazujúcim túto skutočnosť vydaným Slovenským metrologickým ústavom. Takto spôsobilá osoba môže byť zodpovedným zástupcom najviac pre jednu autorizovanú osobu. V čase podania žiadosti na výkon overovania určených meradiel musí mať žiadateľ akreditáciu podľa zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v oblasti a rozsahu, ktorá je predmetom žiadosti o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel.

Autorizácia sa neudeľuje na výkon overovania druhov určených meradiel, ktoré sa používajú pri meraniach súvisiacich s platbami, okrem záznamových zariadení v cestnej doprave a určených meradiel používaných na meranie množstva vody, plynu, elektrickej energie a tepla.

Autorizáciu udeľuje ÚNMS SR na základe písomnej žiadosti žiadateľa v štátnom jazyku a na základe preverenia splnenia autorizačných požiadaviek. Zásady postupu pri autorizácii stanovuje metodický postup MP 52: 2019. Súčasťou preverovania je posúdenie predpokladov žiadateľa na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie a kontrola u žiadateľa o autorizáciu, ktorej súčasťou je overenie určeného meradla alebo vykonanie konkrétneho merania žiadateľom. Posúdenie predpokladov, kontrolu u žiadateľa a vyhodnotenie overenia určeného meradla alebo vyhodnotenie vykonania konkrétneho merania na náklady žiadateľa vykonáva na základe poverenia Slovenský metrologický ústav alebo Slovenská legálna metrológia, n. o., pričom výkonu kontroly sa zúčastňuje zamestnanec ÚNMS SR. Zmenu dokumentácie preukazujúcej splnenie autorizačných požiadaviek podľa § 33 zákona o metrológii je žiadateľ oprávnený predložiť najneskôr do dňa vykonania kontroly u žiadateľa. Na dokumentáciu predloženú žiadateľom neskôr sa neprihliada.

ÚNMS SR rozhodne o autorizácii do 60 dní od podania žiadosti o autorizáciu. Ak žiadateľ nespĺňa autorizačné požiadavky podľa § 33 zákona o metrológii, úrad konanie o autorizácii zastaví, pričom žiadateľ je povinný uhradiť náklady kontroly podľa § 34 zákona o metrológii, ak bola vykonaná. Žiadateľ môže podať písomnú žiadosť o autorizáciu najskôr po uplynutí 180 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania.

Rozhodnutie o autorizácii má platnosť päť rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak v rozhodnutí o autorizácii nie je uvedený kratší čas platnosti. Oznámenie o autorizácii, jej zmene, predĺžení, pozastavení alebo zrušení uverejňuje ÚNMS SR vo svojom vestníku.


 

Zoznam autorizovaných organizácií na výkon úradného merania Stiahnuť (PDF, 210,7 kB)  
Zoznam autorizovaných organizácií na výkon overovania určených meradiel Stiahnuť (PDF, 285,9 kB)  
Oznámenie o vydaných rozhodnutiach o pozastavení autorizácie Stiahnuť (PDF, 201 kB)  
Metodický postup č. 52 o autorizácii na výkon overovania určených meradiel a na výkon úradného merania v znení dodataku č. 01 Stiahnuť (PDF, 1,3 MB)  
Žiadosť o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel   Stiahnuť (DOCX, 66,1 kB) Stiahnuť (ODT, 52,3 kB)  
Žiadosť o autorizáciu na výkon úradného merania Stiahnuť (DOCX, 62,4 kB) Stiahnuť (ODT, 49,9 kB) 
Žiadosť o predĺženie platnosti autorizácie na výkon overovania určených meradiel Stiahnuť (DOCX, 64,1 kB) Stiahnuť (ODT, 48,6 kB) 
Žiadosť o predĺženie platnosti autorizácie na výkon úradného merania  Stiahnuť (DOCX, 64,1 kB)  Stiahnuť (ODT, 48,5 kB) 
Žiadosť o zmenu autorizácie na výkon overovania určených meradiel Stiahnuť (DOCX, 61,9 kB)   Stiahnuť (ODT, 46,9 kB) 
Žiadosť o zmenu autorizácie na výkon úradného merania Stiahnuť (DOCX, 61,9 kB)  Stiahnuť (ODT, 47 kB) 
Žiadosť o pozastavenie autorizácie na výkon overovania určených meradiel  Stiahnuť (DOCX, 60,2 kB)  Stiahnuť (ODT, 46,3 kB) 
Žiadosť o pozastavenie autorizácie na výkon úradného merania Stiahnuť (DOCX, 60,3 kB)  Stiahnuť (ODT, 46,2 kB)  
Žiadosť o zrušenie autorizácie na výkon overovania určených meradiel Stiahnuť (DOCX, 59,4 kB)  Stiahnuť  (ODT, 45,2 kB) 
Žiadosť o zrušenie autorizácie na výkon úradného merania Stiahnuť (DOCX, 59,6 kB)  Stiahnuť  (ODT, 45,4 kB) 

Správne poplatky sa uhrádzajú prostredníctvom platobného systému E-KOLOK (http://www.e-kolky.sk/).