Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Technická normalizácia
  3. Legislatíva a informácie zverejňované v zmysle legislatívy
  4. Vydané normy európske a medzinárodné normy
  5. Vydané EN a iné publikácie ETSI

Vydané EN a iné publikácie ETSI

Vydané EN a iné publikácie ETSI

Oznámenie ÚNMS SR o vydaných európskych normách a iných publikáciách ETSI

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR podľa zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii oznamuje, že Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI) vydal nasledujúce európske normy, ktoré boli v Slovenskej republike verejne prerokované a bol s nimi v rámci hlasovania vyslovený súhlas. Do schválenia STN preberajúcich uvedené normy sa s nimi môžu záujemcovia oboznámiť na adrese:

Infocentrum
Karloveská 63
Bratislava

ETSI vydal aj ďalšie dokumenty (EG, ES, SR, TR, TS), ktoré sú dostupné na uvedenej adrese ÚNMS alebo na www.etsi.org.

Vydané európske normy a iné publikácie ETSI.