Vydané EN a iné publikácie ETSI

Vydané EN a iné publikácie ETSI

Oznámenie ÚNMS SR o vydaných európskych normách a iných publikáciách ETSI

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR podľa zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii oznamuje, že Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI) vydal nasledujúce európske normy. Do schválenia STN preberajúcich uvedené normy sa s nimi môžu záujemcovia oboznámiť na adrese:

Infocentrum
Karloveská 63
Bratislava

ETSI vydal aj ďalšie dokumenty (EG, ES, SR, TR, TS), ktoré sú dostupné na uvedenej adrese ÚNMS alebo na www.etsi.org.

Vydané európske normy a iné publikácie ETSI.