Návrhy pôvodných STN na verejné prerokovanie

Návrhy pôvodných STN na verejné prerokovanie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade so zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii predkladá na verejné prerokovanie návrhy dole uvedených pôvodných STN. Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby alebo národné normalizačné orgány členov CEN-CENELEC môžu pripomienky k návrhu zasielať spracovateľovi alebo na dole uvedenú adresu do dátumu uvedeného v príslušnom oznámení. Text návrhu konkrétnej normy v elektronickej forme zašle ÚNMS SR na požiadanie.

e-mailová adresa: navrhynoriem@normoff.gov.sk

Formulár na pripomienky (RTF, 217,9 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky (PDF, 195,8 kB)

Návrh pôvodnej STN 73 6100 Terminológia pozemných komunikácií (PDF, 383,7 kB)
zverejnené 2. 1. 2023

Návrh pôvodnej STN 73 6101 Projektovanie diaľnic (PDF, 385,2 kB)
zverejnené 2. 1. 2023

Návrh pôvodnej STN 73 6102 Projektovanie ciest (PDF, 384,8 kB)
zverejnené 2. 1. 2023

Návrh pôvodnej STN 73 6110 Projektovanie miestnych ciest (PDF, 385,1 kB)
zverejnené 2. 1. 2023

Návrh pôvodnej STN 73 1316 Stanovenie vlhkosti a nasiakavosti betónu a vzlínavosti vody v betóne (PDF, 382,6 kB)
zverejnené 22. 11. 2022

Návrh pôvodnej STN 73 2901 Zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) (PDF, 404,4 kB) 
zverejnené 18. 10. 2022

Návrh pôvodnej STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia (PDF, 384,1 kB)
zverejnené 5. 9. 2022

Návrh pôvodnej STN 05 0705/Z1 Zváranie. Predpisy pre základné skúšky zváračov. Zmena 1 (PDF, 386,5 kB)
zverejnené 6. 6. 2022

Návrh pôvodnej TNI 36 7554 Technická špecifikácia prijímačov DVB-T/-T2 určených na slovenský trh (PDF, 399,8 kB)
zverejnené 12. 4. 2022

Návrh pôvodnej STN 01 0116 Terminológia v legálnej metrológii (PDF, 383 kB)

Návrh pôvodnej STN 73 0405 Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov (PDF, 455,6 kB)
zverejnené 16. 3. 2022

Návrh pôvodnej STN 74 4505 Podlahy. Spoločné ustanovenia. Navrhovanie a zhotovovanie (PDF, 382,8 kB)