Návrhy pôvodných STN na verejné prerokovanie

Návrhy pôvodných STN na verejné prerokovanie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade so zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii predkladá na verejné prerokovanie návrhy dole uvedených pôvodných STN. Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby alebo národné normalizačné orgány členov CEN-CENELEC môžu pripomienky k návrhu zasielať spracovateľovi alebo na dole uvedenú adresu do dátumu uvedeného v príslušnom oznámení. Text návrhu konkrétnej normy v elektronickej forme zašle ÚNMS SR na požiadanie.

e-mailová adresa: navrhynoriem@normoff.gov.sk

Formulár na pripomienky (RTF, 217,9 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky (PDF, 195,8 kB)

Návrh pôvodnej TNI 36 7554 Technická špecifikácia prijímačov DVB-T/-T2 určených na slovenský trh (PDF, 399,8 kB)
zverejnené 12. 4. 2022

Návrh pôvodnej STN 01 0116 Terminológia v legálnej metrológii (PDF, 383 kB)

Návrh pôvodnej STN 73 0405 Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov (PDF, 455,6 kB)
zverejnené 16. 3. 2022

Návrh pôvodnej STN 74 4505 Podlahy. Spoločné ustanovenia. Navrhovanie a zhotovovanie (PDF, 382,8 kB)