Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Technická normalizácia
  3. Verejné prerokovanie návrhov technických noriem
  4. Návrhy noriem CENELEC

Návrhy noriem CENELEC

Návrhy noriem CENELEC

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade so  zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 predkladá na verejné prerokovanie návrhy európskych noriem a iných dokumentov pripravovaných Európskym výborom pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC), ktoré sú zároveň návrhmi slovenských technických noriem (STN EN), predbežných STN (STN P CLC/TS) a technických normalizačných informácií (TNI CLC/TR). Texty návrhov európskych noriem a ďalších dokumentov CENELEC sú dostupné len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov úloh normalizačnej spolupráce a členov TK sú texty návrhov prístupné cez webovú stránku ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na dole uvedenej e-mailovej adrese.

Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby môžu predložiť pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov najneskôr 3 týždne pred termínom na odpoveď národných členov uvedeným pri každom dokumente na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk.

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára, prednostne v angličtine. 

Formulár na pripomienky  (RTF, 47,1 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky (PDF, 121,7 kB)

Návrhy európskych noriem CENELEC predložených na verejné prerokovanie

Verejné prerokovanie CLC – apríl 2020 (PDF, 182,1 kB)
Verejné prerokovanie CLC – marec 2020 (PDF, 210,9 kB)
Verejné prerokovanie CLC – február 2020 (PDF, 197,2 kB)
Verejné prerokovanie CLC – január 2020 (PDF, 225,8 kB)