Projekty podporované z fondov EÚ

Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy  Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného...

V novembri 2019 Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) začal s implementáciu modelu CAF v rámci druhej...

PODPORA IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY   Úrad pre normalizáciu, metrológiu a...

  MÁJ 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy,...

  APRÍL 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy,...

  MAREC 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy,...

  FEBRUÁR 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy,...

Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy  Tento projekt...

  JANUÁR 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy,...

ÚNMS SR za uplynulé obdobie dvoch rokov v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v...