Zákazky s nízkou hodnotou

Predmet zákazky:Predmetom zákazky je poskytovanie mobilných a dátových služieb pre všetkých zamestnancov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej...

Predmet zákazky: Predmetom zákazky je Dodávka a montáž optických a metalických trás s dodávkou a zapojením...

Predmet zákazky:Predmetom zákazky je zaobstaranie výpočtovej techniky pre Úrad pre normalizáciu, metrológiu a...

Predmet zákazky: Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva proti korupcii...

Predmet zákazky: Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva kvality podľa...

Predmetom zákazky je preverenie finančných informácií súvisiacich s implementáciou európskych normalizačných...

Zákazka pozostáva z: Poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu Poistenie sa musí vzťahovať na zodpovednosť za...

Zákazka pozostáva z: Poistenia nehnuteľností (stavieb) Škody spôsobené živelnou udalosťou Škody spôsobené...