Podlimitné zákazky

Predmetom zákazky je výber poskytovateľa na spracovanie návrhu slovenských technických noriem (ďalej len „STN“) prekladom z európskych noriem alebo medzinárodných noriem...