Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou nad 1.000 € a výber dodávateľov do 17.4.2016

Informačné semináre k súťaži Národná cena SR za kvalitu 2016, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť...

Predmetom zákazky je certifikácia systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001: 2009 a...

Predmetom zákazky je poskytnutie Webhostingu (umiestnenie a prevádzkovanie Web sídla verejného obstarávateľa na...