Nová príručka na vykonávanie právnych predpisov EÚ pre výrobky

Európska komisia vydala novú „Modrú príručku pravidiel na vykonávanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa výrobkov 2022“.

Nájdete ju v rôznych jazykových verziách na webovom sídle Európskej komisie alebo priamo na webovom sídle Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.