Predmetom zákazky je vytvorenie a implementácia softvérového Informačného systému špecifikovaného v časti B OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov, ktorý je súčasťou projektu s názvom Jednotná digitálna brána ÚNMS SR a ktorého hlavnou úlohou je navrhnúť technické riešenie pre implementáciu vybraných častí jednotnej digitálnej brány podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (ďalej len nariadenie (EÚ) 2018/1724) v pôsobnosti Objednávateľa.

 

Výzva ÚNMS SR do 15.07.2022 do 10:00 h

Dokumenty

k stiahnutiu

Výzva na predloženie ponuky "Jednotná digitálna brána" 

stiahnuť