V oblasti metrológie ÚNMS SR ocenil jednotlivcov a kolektívy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)  dňa 15. júna 2022 na 50. Fóre metrológov, ktoré sa tento rok venovalo témam - Metrológia v digitálnej ére, výskum a vývoj, vzdelávanie, novela zákona o metrológii, vyzdvihol a ocenil prácu jednotlivcov, ako aj kolektívov v oblasti metrológie. Ceny slávnostne odovzdala predsedníčka ÚNMS SR Katarína Surmíková Tatranská, MBA.

Cenu J. A. Segnera udelila predsedníčka ÚNMS SR za mimoriadny prínos v oblasti metrológie, publikačnú činnosť, prednáškovú činnosť, prínos v oblasti metrologickej legislatívy, významné technické riešenia pri poskytovaní metrologických služieb a za rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných metrologických služieb:  

  • Ing. Gabriele Homolovej, CSc.
  • Ing. Dušanovi Šmigurovi, PhD.
  • Ing. Andrejovi Jursovi
  • RNDr. Milanovi Mišovichovi
  • Ing. Dušanovi Trochtovi
  • Orange Slovensko, a. s.
  • COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

Plaketu predsedu udelila predsedníčka ÚNMS SR Ing. Michalovi Máriássymu, CScza celoživotný prínos a rozvoj metrológie, ako aj pozitívnu prezentáciu výsledkov Slovenského metrologického ústavu v Slovenskej republike a v zahraničí.

Oceneným srdečne blahoželáme.

V oblasti metrológie ÚNMS SR ocenil jednotlivcov a kolektívy