Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) pristúpil k príprave návrhu zákona o transformácii  Technického skúšobného ústavu Piešťany, š. p. na akciovú spoločnosť (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona sa má zabezpečiť transformácia Technického skúšobného ústavu Piešťany, štátneho podniku (ďalej len „TSÚ“) na akciovú spoločnosť. Zakladateľom akciovej spoločnosti bude štát a v jeho mene bude konať ÚNMS SR. Proces transformácie sa bude realizovať formou prijatia samostatného zákona, ktorý upraví podmienky zrušenia TSÚ bez likvidácie a založenie novej akciovej spoločnosti, pričom základné imanie akciovej spoločnosti bude tvorené majetkom pri zrušení TSÚ.

Predkladaná právna úprava nadväzuje najmä na skutočnosť, že TSÚ:

  • dlhodobo a stabilne dosahuje kladné výsledky hospodárenia, je ekonomicky nezávislý a spĺňa všetky kritériá na fungovanie obchodnej spoločnosti,
  • ako akciová spoločnosť má predpoklad byť atraktívnejšou formou zamestnávateľa pre mladých absolventov, ktorí hľadajú uplatnenie v prestížnych spoločnostiach,
  • získa transformáciou rovnaké podmienky podnikania ako jeho konkurenti,
  • získa možnosť zriaďovať a prevádzkovať nové služby na obchodnom základe a využívať EÚ fondy.

Konzultácie k pripravovanému návrhu zákona budú prebiehať formou výmeny informácií a konzultácií v elektronickej forme, prípadne vo forme rokovaní so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave návrhu zákona, ako aj s odborníkmi v predmetnej oblasti a inými zainteresovanými stranami.
Termín ukončenia konzultácií je 26. mája 2022.

Kontakt: Tel.: ​​​02/20 90 72 89; e-mail: veronika.hruskova@normoff.gov.sk