Ilustračný obrázok

Banskobystrický samosprávny kraj ako prvý samosprávny kraj na Slovensku absolvoval 22. apríla 2022 hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF a uchádza sa o získanie európsky uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF.  

Implementácia modelu CAF (Common Assessment Framework) trvala v Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja skoro dva roky, počínajúc od vytvorenia CAF tímu, jeho vyškolenia, napísania samohodnotiacej správy až po vytvorenie akčného plánu zlepšovania a jeho implementáciu. „Najnáročnejšou časťou implementácie bolo napísanie samohodnotiacej správy. Proces jej tvorby bol o to náročnejší, že sa písala počas prísnych protiepidemických opatrení, kedy bolo obmedzené prezenčné stretávanie sa. CAF tím strávil spolu s konzultantom a metodičkou modelu CAF desiatky hodín online konzultácií a napriek týmto sťaženým podmienkam na prácu sa im podarilo, podľa môjho názoru, vytvoriť kvalitnú správu, z ktorej sa potom ďalej vychádzalo pri tvorbe akčného plánu zlepšovania. Samohodnotiaca správa je cenným zdrojom informácií o všetkých činnostiach nášho úradu.“ povedal riaditeľ Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja a garant implementácie modelu CAF, Ing. Matúš Hollý.

V rámci implementácie modelu CAF prebehli v úrade dve externé hodnotenia. Prvé posúdenie na mieste bolo zamerané na hodnotenie výkonnosti, nastavených prístupov a výsledkov úradu. Druhé hodnotenie, Externej spätnej väzby modelu CAF, bolo zamerané na zistenie, ako sa organizácii darilo s modelom CAF, ako s ním pracovala a akým spôsobom ho implementovala a na preverenie, ako sa princípy výnimočnosti, ktoré sú základom modelu CAF, udomácnili v organizácii od začiatku implementácie.

Hodnotenie otvoril predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Ing. Ján Lunter a zúčastnili sa ho garant, metodik a členovia CAF tímu, ako aj hodnotitelia a zástupcovia národného organizátora Externej spätnej väzby modelu CAF, Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). Hodnotitelia odporučili ÚNMS SR udeliť Banskobystrickému samosprávnemu kraju titul Efektívny používateľ modelu CAF.