Dovoľujeme si Vás informovať o úspešnom ukončení procesu tvorby Národného programu kvality Slovenskej republiky na roky 2022 – 2026 (ďalej len „NPK SR“), ktorý Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky predložil na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 724 z 8. decembra 2021 schválila NPK SR na roky 2022 – 2026, čím potvrdila záujem podporovať rozvoj kvality v nasledujúcom období na Slovensku.

Bližšie informácie k NPK SR sú zverejnené na webovom sídle Úradu vlády SR: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26678/1