Slovo kvalita je bežne používané každým z nás a pojmy ako kvalita života, kvalita vzdelania či kvalitné produkty pre nás vôbec nie sú cudzie či nezrozumiteľné. Náročnejšie je to však s definovaním pojmu kvalita. Čo je to kvalita? Aké vlastnosti musia byť splnené na to, aby sme produkt alebo službu označili za kvalitnú?

Podľa normy ISO 9000 je pojmom kvalita označovaná miera, s akou súbor vlastných znakov produktu, systému alebo procesu spĺňa požiadavky zákazníkov, užívateľov alebo ďalších zainteresovaných strán. Organizácia, produkt alebo služba teda musí spĺňať určité štandardy, ktoré jej určuje vonkajšie prostredie a prostredníctvom ktorých je možné ich porovnanie s inými.

Napĺňanie požiadaviek zákazníka sa najčastejšie spája so súkromným sektorom, ktoré sa nachádza v konkurenčnom prostredí, kde je to práve kvalita, ktorá zvyšuje zisky, upevňuje vzťahy so zákazníkmi a zvyšuje dôveryhodnosť organizácie. Pokiaľ zákazník nie je spokojný s kvalitou produktu, prejde ku konkurencii. Takýto vzťah však vo verejnom sektore nenájdeme, preto sa o kvalite vo verejnej správe hovorí podstatne menej.

Upevňovanie vzťahov so zákazníkom a zvyšovanie dôveryhodnosti organizácie je však pre organizácie verejnej správy rovnako dôležité, ako pre tie súkromné. Zákazníkom verejnej správy je totiž občan, a tak je to práve verejný sektor, ktorý napĺňa potreby občanov a má priamy vplyv na kvalitu ich života.

Organizácie verejnej správy sa teda zvyšovaním svojej kvality usilujú o:

  • napĺňanie požiadaviek a potrieb občanov a zákazníkov,
  • poskytovanie vynikajúcich verejných služieb,
  • motivovanie svojich zamestnancov, ktorí sú zodpovední a výkonní,
  • zabezpečovanie starostlivosti o spoločnosť, životné prostredie a ekonomickú udržateľnosť,
  • udržiavanie demokracie.

Aj napriek tomuto poznatku však samotný proces zvyšovania kvality ostáva pomerne ťažko uchopiteľný. Požiadavky zákazníkov / občanov totiž nie sú jednoznačné a neustále sa menia, čím sa samotný pojem kvality opäť dostáva do abstraktnej roviny. Z tohto dôvodu boli vyvinuté rôzne nástroje manažérstva kvality, ktoré definujú základné kroky, ktoré musí pre zvýšenie svojej kvality organizácia podstúpiť. Nevyhnutnou súčasťou sú aj merateľné ukazovatele, ktoré takýto progres organizácie preukážu.

Pri zvyšovaní kvality organizácie je tak potrebné klásť dôraz na všetky oblasti, ktoré zabezpečujú fungovanie organizácie, teda na riadenie organizácie, zamestnancov, procesy, stratégie, trendy, financie i partnerstvá. Všetky tieto oblasti sú navzájom prepojené, a zvyšovanie kvality v jednej z nich prispieva k zlepšovaniu v ďalšej oblasti.

Prečo je kvalita vo verejnej správe dôležitá?

Následne je potrebné zabezpečiť už len pravidelné opakovanie celého procesu. Zlepšovanie totiž nemá jednorazový charakter a aktivity zamerané na zvyšovanie kvality musia byť pravidelne plánované i monitorované. Takýmto spôsobom sa môžu dosiahnuť vynikajúce výsledky, ktoré majú vynikajúce dopady na organizáciu i spoločnosť.

K zlepšovaniu už pristúpilo viacero organizácii verejného sektora a všetky informácie o možných nástrojoch, metódach, postupoch, či dobrej praxi nájdete aj na našej webovej stránke https://cafcentrum.unms.sk/caf-centrum-pre-lepsiu-kvalitu-organizacii-verejnej-spravy-na-slovensku.