Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Tlačové správy
  4. Príprava návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole
Obsah
Aktualita

Príprava návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole

Publikované 08.09.2021

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole (ďalej len „návrh vyhlášky“).
 
Zmenou  a doplnením vyhlášky  č. 161/2019 Z. z. sa má dosiahnuť súlad s návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z..
 
Predmetom návrhu vyhlášky bude aj prehodnotenie času platnosti overenia jednotlivých druhov určených meradiel, prehodnotenie druhov určených meradiel na základe účelu ich použitia a ich technických a metrologických charakteristík a zavedenie štatistickej kontroly vybraných druhov určených meradiel.
 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky preto v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začína dňa 13. septembra 2021 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami v súvislosti s prípravou návrhu vyhlášky. Konzultácie budú prebiehať formou výmeny informácií a konzultácií prostredníctvom elektronickej komunikácie a v prípade potreby aj osobnými rokovaniami so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy. Termín ukončenia konzultácií je 11. október 2021.
 
Kontakt: Tel.: 02/20 907 273; e-mail: erika.kraslanova@normoff.gov.sk