Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Tlačové správy
  4. Názor zamestnancov je pre každú organizáciu dôležitý
Aktualita

Názor zamestnancov je pre každú organizáciu dôležitý

Publikované 02.08.2021

  Začiatkom roka 2021 sa v ÚNMS SR opätovne zrealizoval anonymný dotazníkový prieskum spokojnosti zamestnancov úradu, ktorého cieľom bolo získať ich spätnú väzbu. Na základe výsledkov z tohto prieskumu sa v súčasnosti prijímajú nápravné opatrenia, ktoré budú viesť k zlepšeniu pracovných podmienok i medziľudských vzťahov. Na jeho význam i priebeh sme sa opýtali pani predsedníčky nášho úradu Kataríny Surmíkovej Tatranskej.

Niekoľkoročné skúsenosti z organizácií verejnej správy dokazujú, že len malá časť z nich sa zaujíma o pravidelné získavanie spätnej väzby od svojich zainteresovaných strán. Mala by sa podľa Vás táto prax zmeniť?

Nepochybne áno. Spomínaná prax vychádza z mylnej predstavy, že pokiaľ sa verejná správa nevyskytuje v jednoznačne konkurenčnom prostredí, nemusí sa o názor zákazníka zaujímať tak intenzívne. To však nie je pravda. Vo verejnej správe je zákazníkom každý občan. Spätná väzba je preto mimoriadne dôležitá. Jeho spokojnosť totiž hovorí o kvalite štátom zaistených verejných služieb, ktoré majú priamy vplyv na kvalitu života občanov. Ich spätná väzba je jedným zo základných zdrojov informácií o tom, ako je organizácia verejnosťou vnímaná a akým smerom by sa na ceste za svojím zlepšovaním mala uberať. Do úvahy je v tomto smere potrebné brať aj názor interných zainteresovaných strán.

Dotazníkový prieskum spokojnosti a názorov zamestnancov sa v ÚNMS SR realizoval druhýkrát. V čom vidíte najväčší význam takéhoto prieskumu?

Poznať názor vlastných zamestnancov je pre mňa, ako manažéra, kľúčové. To, ako úrad funguje, závisí od práce a prístupu každého jednotlivca. Ak je zamestnanec v úrade spokojný, je lojálny a stotožnený s identitou organizácie. Znamená to, že svoju prácu vykonáva s maximálnym nasadením a radosťou. Následne to cíti zákazník/občan, ktorý získava kvalitné služby. Tento reťazec súvislostí je nemenný. Meranie spokojnosti zamestnancov je veľmi dôležitou súčasťou manažérstva kvality a nemalo by chýbať v žiadnej organizácii podnikateľského ani verejného sektora.

Ako následne pracujete s výsledkami dotazníkového prieskumu?

Výsledky prieskumu sú vyhodnotené osobným úradom. Každá odpoveď alebo vyjadrenie je riadne zaznamenané a zatriedené do príslušnej oblasti. Venujeme im náležitú pozornosť. K jednotlivým kategóriám vyjadrujú svoje stanovisko príslušné organizačné útvary. V prípade relevantnosti navrhnú aj nápravné opatrenia. Všetci zamestnanci sú o výsledkoch dotazníkového prieskumu a  navrhovaných opatreniach informovaní. Mojou manažérskou úlohu je povzbudzovať zamestnancov, aby sa so svojimi nápadmi alebo pripomienkami neváhali obrátiť na svojich nadriadených alebo na manažéra kvality kedykoľvek, nie len v čase vykonávania prieskumu. Môžu tak urobiť aj prostredníctvom mailovej schránky „zlepšováky“, ako aj počas „dní otvorených dverí“. V súčasnosti prebieha na našom úrade aj implementácia modelu CAF. Členovia CAF tímu vykonávajú aktivity zamerané práve na zvýšenie kvality fungovania úradu. Podporujem všetky činnosti, ktoré pomáhajú vytvárať pre zamestnancov priaznivé a motivačné pracovné prostredie.

Vo výsledkoch dotazníkového prieskumu sa niekoľkokrát vyskytla požiadavka na atraktívnejšiu a zaujímavejšiu webovú stránku ÚNMS SR. Podnikli sa už kroky na vyriešenie tejto požiadavky?

Celkovo by sme chceli upriamiť väčšiu pozornosť na propagáciu úradu, komunikáciu smerom von a PR. V tejto oblasti sme celkom úspešne začali konať už vlani. Čo sa týka nového webového sídla, na ktoré zamestnanci úradu poukazovali, je práve v procese prípravy. Bude spĺňať požiadavky štandardov kladené na webové sídla štátnych orgánov zo strany MIRRI SR. Nové webové sídlo bude prístupnejšie pre užívateľov, najmä čo sa týka vyhľadávania potrebných informácií. Ich prehľadnosť a aktuálnosť je kľúčová, preto bola do konca júna vykonaná revízia aktuálnosti zverejnených informácií. Za samotný obsah webového sídla budú zodpovedať príslušné organizačné útvary.

Ďakujeme pani predsedníčke za zodpovedanie otázok a rovnako aj všetkým zamestnancom, ktorí sa dotazníkového prieskumu zúčastnili, čím preukázali, že im chod úradu a jeho obraz v očiach verejnosti nie je ľahostajný.