Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Tlačové správy
  4. Príprava Národného programu kvality Slovenskej republiky na roky 2022 - 2026
Obsah
Aktualita

Príprava Národného programu kvality Slovenskej republiky na roky 2022 - 2026

Publikované 11.06.2021

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave štátnej politiky kvality, ktorú predstavuje Národný program kvality Slovenskej republiky na roky 2022 – 2026 (ďalej len „NPK SR“).

NPK SR predstavuje strategický dokument strednodobého charakteru, ktorý vytyčuje základné smery zlepšovania kvality v organizáciách verejného a súkromného sektora. Zmeny v NPK SR zohľadňujú aktuálnu situáciu v oblasti kvality, dobrú prax v oblasti manažérstva kvality, ako aj celospoločenské zmeny.

Predmetom NPK SR bude podpora zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním riadenia organizácií pôsobiacich vo verejnej správe a súkromnom sektore, a to prostredníctvom implementácie manažérstva kvality, rozvojom spoločenskej zodpovednosti, oceňovaním tých najlepších organizácií so zameraním na udržateľný rozvoj a konkurencieschopnosť. NPK SR bude zameraný na dosiahnutie troch strategických cieľov pre zlepšovanie kvality v Slovenskej republike, ktorými sú manažérstvo kvality, trvalé zlepšovanie organizácií a oceňovanie organizácií verejného a súkromného sektora v oblasti kvality.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začína dňa 14. júna 2021 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami v súvislosti s prípravou návrhu Národného programu kvality Slovenskej republiky na roky 2022 - 2026.

Konzultácie budú prebiehať formou výmeny informácií a konzultácií prostredníctvom elektronickej komunikácie a v prípade potreby aj osobnými rokovaniami so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave nového NPK SR. Termín ukončenia konzultácií je 12. júl 2021.

V prípade záujmu o zapojenie sa do procesu konzultácií s podnikateľskými subjektmi požiadajte o zaslanie predmetného návrhu emailom na nižšie uvedenú emailovú adresu.

Kontakt: tel. č.: 02/20 907 253; e-mail: martina.piklova@normoff.gov.sk