Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Projekty podporované z fondov EÚ
  4. Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac marec
Aktualita

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac marec

Publikované 26.04.2021

  MAREC 2021


Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy, príspevkových a rozpočtových organizáciách


Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva kvality v štyroch partnerských organizáciách, ako aj v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“). V jedenástich partnerských organizáciách vrátane ÚNMS SR prebieha implementácia modelu CAF.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

V mesiaci marec boli v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Leviciach (ďalej len „RÚVZ LV“) spracované a skontrolované výsledky z 1. a 2. interného auditu v roku 2021. Revidoval sa dokument Riadenie rizík a príležitostí RÚVZ LV. Spracovali sa podklady a dopĺňali sa ďalšie údaje do Správy z preskúmania manažmentom za rok 2020. RÚVZ LV spracoval údaje o merateľných indikátoroch procesov za rok 2020 za celý úrad. Monitorovali sa legislatívne zmeny súvisiace s potrebou aktualizovať dokumentáciu systému manažérstva kvality.

V marci sa v Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) spracovala Správa na preskúmanie manažmentom za rok 2020. Boli vypracované karty procesov – Poradenstvo, Legislatíva, Právna analýza. ÚVO vytvorilo prezentáciu pre úvodné školenie novoprijatých zamestnancov a nových vedúcich zamestnancov o zavedenom systéme manažérstva kvality podľa ISO 9001. Pravidelne sa uskutočňovala telefonická a osobná komunikácia manažéra kvality s administrátorom projektu a členmi implementačného tímu.

V mesiaci marec v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVR“) prebehla komunikácia s konzultačnou spoločnosťou BKS Úspech, s.r.o. so zameraním na vypracovanie záverečnej správy k projektu implementácie ISO 9001 na ÚPSVR. Sumarizovali sa splnenia úlohy vedúcimi organizačných útvarov ÚPSVR v rámci tvorby Správy o stave vyhodnotenia Katalógu rizík a príležitostí. Spracovali sa dotazníky monitoringu spokojnosti klientov a zainteresovaných strán za jednotlivé organizačné útvary ÚPSVR. Bola aktualizovaná Kniha nápravných opatrení a boli vyhodnotené návrhy „Cieľov kvality a parametrov výkonnosti procesov na rok 2021“ za jednotlivé organizačné útvary ÚPSVR.

Implementácia modelu CAF

V mesiaci marec pokračovala implementácie modelu CAF v druhej fáze v troch partnerských organizáciách a to v Ministerstve kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“), v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“), v Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“) a taktiež v ÚNMS SR.

MŠVVŠ SR pokračujú v spracovaní Samohodnotiacej správy. Členovia CAF tímu s vlastníkmi jednotlivých kritérií pripravili prvú verziu Samohodnotiacej správy a prebieha pripomienkovanie tejto verzie. Metodik CAF tímu a školiteľ komunikovali počas mesiaca telefonicky, resp. mailom na pravidelnej báze, tak aby práce na Samohodnotiacej správe pokračovali v zmysle plánu implementácie.

V MK SR bol vyhodnotený dotazník na meranie vnímania organizácie zákazníkmi a na meranie spokojnosti zamestnancov. Výstupy z dotazníkových prieskumov boli odstúpené na ďalšie využitie pre spracovanie predovšetkým kritéria 6, a kritéria 7 a pre spracovateľov ostatných kritérií. Naďalej pokračovala práca na Samohodnotiacej správe. Uskutočnilo sa niekoľko online stretnutí s majiteľmi kritérií a s externým školiteľom. Realizovalo sa zriadenie Schránky podnetov a jej umiestnenie vo vestibule MK SR, boli o nej informovaní všetci pracovníci MK SR. Začala sa príprava na konsenzus meeting.

V mesiaci marec v ŠVPS SR pravidelne prebiehala mailová a telefonická komunikácia so školiteľom a členmi CAF tímu ohľadom samohodnotiacej správy a rozpracovania pridelených kritérií a subkritérií. Uskutočnilo sa stretnutie členov CAF tímu so školiteľom, garantom, metodikom, ktorého cieľom bolo zabezpečenie výmeny skúseností a názorov zástupcov jednotlivých odborov, ktorí pracujú na implementácii modelu CAF a efektívne analyzovanie a zhodnotenie organizácie ako celku – holistický prístup k samohodnoteniu, príprava na samohodnotenie, získanie skutočného pohľadu na fungovanie a vytvorenie základu pre ďalšie zlepšovanie organizácie.

V mesiaci marec sa V Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) naďalej pokračovalo v príprave Akčného plánu zlepšovania (APZ). Z predbežného APZ bolo vypracovaných 20 námetov, ktoré budú realizované. Pripravovalo sa technické vybavenie na školenie, ktoré sa má uskutočniť v mesiaci apríl, a ktoré bude zamerané na Externú spätnú väzbu. Taktiež sa uskutočnilo pracovné stretnutie s metodikom a školiteľom modelu CAF, ktoré bolo potrebné z pohľadu spolupráce k vytvoreniu Akčného plánu zlepšovania.

V mesiaci marec v Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) členovia CAF tímu pracovali na spracovávaní a pripomienkovaní nultej verzie Akčného plánu zlepšovania (APZ), ktorá bola následne zaslaná na pripomienkovanie všetkým členom CAF tímu. Cez online stretnutie, CAF tím so školiteľom prechádzali jednotlivé úlohy APZ a diskutovali o termínoch, zodpovedných či spolupracujúcich osobách na budúcich úlohách APZ. Následne sa CAF tím spolu s konzultantom venoval výstupom a dopadom jednotlivých úloh z APZ.

V priebehu mesiaca marec bolo v Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) realizovaných viacero stretnutí s vlastníkmi vybraných aktivít Akčného plánu zlepšovania. Okrem postupného plnenia úloh z Akčného plánu zlepšovania prebiehala príprava na Školenie k Externej spätnej väzbe modelu CAF, ktoré sa uskutočnilo online dňa 25.03.2021. Realizovali sa aj online stretnutia s pracovnými skupinami za účasti metodika. V rámci prípravy komunikačnej stratégie bol spracovaný informačný materiál, súčasťou ktorého je vyhodnotenie plnenia 17 priorít vrátane implementácie modelu CAF. S garantkou modelu CAF prebehli viaceré krátke informačné zhrnutia postupu krokov k vybraným aktivitám z Akčného plánu zlepšovania.

V mesiaci marec v Ministerstve obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) v súvislosti s nepriaznivou epidemiologickou situáciou (COVID-19) bola realizácia úloh zásadne obmedzená. Obsahom práce boli individuálne realizované činnosti vyplývajúce z potreby naplnenia obsahu pri kreovaní Akčného plánu zlepšovania. Bol predložený návrh APZ členom manažmentu organizácie na posúdenie a schválenie. Konzultácie prebiehali telefonicky a osobne.

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „NBÚ“) podal záväzná prihláška na Externú spätnú väzbu (ESV) modelu CAF. Projektový CAF tím v hodnotenom období dopracoval podklady potrebné pre ESV. Do dokumentov Predstavenie organizácie a Opis implementácie modelu CAF (I. pilier ESV - proces samohodnotenia, II. pilier ESV - proces zlepšovania, III. pilier ESV - úroveň zrelosti organizácie 8 princípov výnimočnosti) boli zapracované odporúčania konzultanta, vlastníkov jednotlivých kritérií a členov CAF tímu. Tieto dokumenty postúpené na posúdenie všetkým samostatným útvarom NBÚ.

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (SŠHR SR) začala s implementáciou modelu CAF v mesiaci marec. Hneď v úvode bol schválený Plán implementácie modelu CAF, zo strany SŠHR SR bola taktiež zabezpečená publicita projektu. V rámci Fázy 1 bolo zorganizované a zrealizované školenie o modeli CAF pre manažment SŠHR SR (24. 03. 2021), ďalej nasledovalo jednodňové školenie o modeli CAF pre metodika tímu CAF (25. 03. 2021). Zároveň boli sfinalizované dokumenty - Komunikačný plán a Plán vzdelávania. Prebehla diskusia o tvorbe CAF tímu na základe stanovených kritérií. V tomto období bola taktiež zabezpečená komunikácia metodika, členov CAF tímu a školiteľa k pripravovanému dvojdňovému školeniu CAF. Taktiež boli zorganizované viaceré osobné pracovné stretnutia a prebiehala takmer na dennej báze telefonická a emailová komunikácia metodika CAF tímu a externého školiteľa ku všetkým realizovaným aktivitám.

Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP SR) bola druhá organizácia, ktorá zahájila implementáciu modelu CAF v marci. Pripravovala sa komunikačná stratégia a kritériá výberu členov CAF tímu. Bol načrtnutý harmonogram implementácie, pripravovala sa štruktúra komunikačného plánu a pripravovali sa východiskové podklady pre vytvorenie CAF tímu. Dňa 26.03.2021 bolo realizované prezenčné školenie metodika a garanta. Počas školenia sa diskutovalo formou brainstormingu aj o tvorbe CAF tímu, vhodného spôsobu výberu členov tímu, ako aj o samotnej implementácii modelu v podmienkach SIŽP.