Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Tlačové správy
  4. ZMENA KLÍMY, SKLENÍKOVÉ PLYNY A TECHNICKÉ NORMY
Obsah
Aktualita

ZMENA KLÍMY, SKLENÍKOVÉ PLYNY A TECHNICKÉ NORMY

Publikované 07.04.2021

Najväčšou hrozbou, ktorej v súčasnosti čelí ľudstvo a existujúca biodiverzita na Zemi je zmena klímy. Existujú silné dôkazy o tom, že zmenu klímy  spôsobuje zvyšujúca sa koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére zo spaľovania fosílnych palív a z dopravy. Dôležité je preto znižovať až eliminovať emisie skleníkových plynov z organizácií, projektov a výrobkov. S cieľom poskytnúť organizáciám na celom svete postupy na jednotné monitorovanie, hodnotenie a overovanie skleníkových plynov bol vypracovaný súbor medzinárodných noriem ISO 14064, ktoré boli prevzaté ako európske normy a následne prijaté do sústavy slovenských technických noriem. 

ÚNMS SR od 1. februára 2021 prijal v slovenskom jazyku revidované znenia základného súboru slovenských technických noriem (STN), ktoré môžu pomôcť aj organizáciám na Slovensku v boji proti globálnym klimatickým zmenám:

STN EN ISO 14064-1 Skleníkové plyny. Časť 1: Pokyny na kvantifikáciu emisií a odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni organizácie (ISO 14064-1: 2018)
Tento dokument špecifikuje zásady a požiadavky na kvantifikáciu emisií a odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni organizácie. Obsahuje požiadavky na navrhovanie, vytvorenie a riadenie inventúr skleníkových plynov na úrovni organizácie, na podávanie správ a overovanie týchto inventúr.
STN si môžete zakúpiť na: https://normy.unms.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=130046 

STN EN ISO 14064-2 Skleníkové plyny. Časť 2: Pokyny na kvantifikáciu a monitorovanie zníženia emisií a zvýšenia odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni projektu (ISO 14064-2: 2019)

Tento dokument špecifikuje zásady a požiadavky a uvádza pokyny na kvantifikáciu a monitorovanie činností, ktorých cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov alebo zvýšenie odstránení skleníkových plynov záchytmi na úrovni projektu, a na podávanie správ o týchto činnostiach. Zahŕňa požiadavky na plánovanie projektu, identifikáciu a výber zdrojov, záchytov a rezervoárov významných pre projekt a základný scenár, na monitorovanie, kvantifikáciu, dokumentovanie a podávanie správ o účinnosti projektu a na manažovanie kvality údajov.
STN si môžete zakúpiť na: https://normy.unms.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=132241

STN EN ISO 14064-3 Skleníkové plyny. Časť 3: Pokyny na overovanie a validáciu výrokov o skleníkových plynoch (ISO 14064-3: 2019)
Tento dokument špecifikuje zásady a požiadavky a poskytuje pokyny na overovanie a validáciu výrokov o skleníkových plynoch a môže sa používať na výroky o skleníkových plynoch na úrovni organizácie, projektu a produktu.
STN si môžete zakúpiť na: https://normy.unms.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=132243
 
Dôležité informácie k téme nájdete aj v preloženej ISO publikácii Zmiernenie klimatickej zmeny (PDF, 2,1 MB).