Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Projekty podporované z fondov EÚ
  4. Predstavujeme organizácie samosprávy nastupujúce na cestu s modelom CAF
Obsah
Aktualita

Predstavujeme organizácie samosprávy nastupujúce na cestu s modelom CAF

Publikované 11.03.2021

Národný projekt
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa


ÚNMS SR sa ako národný korešpondent modelu CAF usiluje podporovať implementáciu modelu CAF a rozširovať základňu jeho používateľov. Organizáciám verejnej správy preto ponúkol možnosť zapojiť sa do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, v rámci ktorého získava 15 organizácií verejnej správy možnosť za podpory CAF centra implementovať model CAF a získať titul Efektívny používateľ modelu CAF. Titul je platný dva roky a jeho získaním sa organizácia zaradí medzi tie európske organizácie, ktoré sa manažérstvu kvality venujú aktívne a kráčajú po ceste trvalého zlepšovania.

Celkovo boli zverejnené tri výzvy na zapojenie sa do národného projektu, pričom špecifikom poslednej z nich bolo jej zameranie na organizácie samosprávy. Cieľom bolo vytvorenie skupiny podobných organizácií, ktoré v tom istom čase čelia podobným výzvam, vďaka čomu sa môžu vzájomne porovnávať a inšpirovať sa svojimi úspechmi a dobrou praxou. V budúcnosti budú môcť tieto organizácie vytvárať aj benchmarkingové partnerstvá.

Po uzatvorení výzvy v decembri 2020 bolo do národného projektu zapojených týchto osem organizácií samospráv: Mesto Nitra, Mesto Liptovský Mikuláš, Mesto Žilina, Obec Vysoká nad Kysucou, Mesto Šaľa, Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Mestská časť Bratislava-Rača a Mestská časť Bratislava-Vajnory. Časť týchto organizácií začala s prípravnou fázou implementácie modelu CAF už vo februári 2021, zatiaľ čo ďalšie organizácie nastúpia na cestu s modelom CAF v apríli alebo júni 2021 podľa dohodnutého harmonogramu.

Využitím podpory ÚNMS SR je týmto organizáciám ponúknutá školiaca, konzultačná a posudzovateľská činnosť, ktorá im proces implementácie modelu CAF uľahčí a pomôže im úspešne prejsť aj Externou spätnou väzbou modelu CAF, ktorá preverí správnosť zrealizovaných krokov. Takáto spätná väzba zabezpečí získanie externého pohľadu na vykonané aktivity, a zároveň podporí aj entuziazmus potrebný pre ďalšie trvalé zlepšovanie.