Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. COVID-19 Aktuálne informácie
  4. AKTUALIZÁCIA - Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19
Obsah
Aktualita

AKTUALIZÁCIA - Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

Publikované 26.02.2021

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „zákon o metrológii“) vydáva toto usmernenie v súlade s ustanovením § 4 písm. f) zákona o metrológii, podľa ktorého úrad usmerňuje činnosť v oblasti metrológie.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 587 zo dňa 30.09.2020 vyhlásila od 01.10.2020 na obdobie 45 dní núdzový stav na území Slovenskej republiky podľa čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa  z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 718 zo dňa 11.11.2020  zmenila čas trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 zo dňa 30.09.2020 na obdobie 90 dní od 01.10.2020.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 804 zo dňa 16.12.2020 rozšírila opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 zo dňa 30.09.2020 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718 zo dňa 11.11.2020.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 807 zo dňa 29.12.2020 predĺžila čas trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 zo dňa 30.09.2020 na obdobie 40 dní od 30.12.2020.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 77 zo dňa 05.02.2021 opakovane predĺžila čas trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na obdobie 40 dní s účinnosťou od 08.02.2021 na postihnutom území Slovenskej republiky, ktorým je územie celej Slovenskej republiky vyhláseného uznesením vlády SR č. 587z 30.09.2020 ktorý bol vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie.

Úrad v súvislosti s odsekom 2 až odsekom 6 a v nadväznosti na Usmernenie č. UNMS/03917/2020-900/013432/2020 zo dňa 27.10.2020, Usmernenie č. UNMS/04337/2020-900/015412/2020 zo dňa 30.11.2020 a Usmernenie č. UNMS/04697/2020-900/017222/2020 zo dňa 30.12.2020 prijíma nasledovné opatrenie v činnostiach z oblasti metrológie:

Používateľ určeného meradla môže používať určené meradlo podľa § 11 ods. 1 zákona o metrológii, ktorému uplynie čas platnosti overenia od 01.03.2021 do 30.04.2021, bez overenia do 31.05.2021, pričom používateľ určeného meradla je povinný v zmysle § 27 ods. 2 zákona o metrológii podať Slovenskému   metrologickému ústavu, Slovenskej legálnej metrológii, n. o. alebo autorizovanej osobe (ďalej len „vykonávateľ overenia“) v lehotách určených zákonom o metrológii, písomnú objednávku na zabezpečenie následného overenia. Vykonávateľ overenia vykoná overenie určeného meradla, ak boli splnené ustanovenia zákona o metrológii a vyššie uvedené opatrenie najneskôr do 31.05.2021 alebo podľa ustanovení § 27 zákona o metrológii. Čas platnosti následného overenia určeného meradla sa bude počítať od dátumu skončenia platnosti overenia určeného meradla. 
 
Príklad určenia času platnosti overenia určeného meradla v zmysle Usmernenia č. UNMS/03917/2020-900/013432/2020 zo dňa 27.10.2020, Usmernenia č. UNMS/04337/2020-900/015412/2020 zo dňa 30.11.2020, Usmernenia č. UNMS/04697/2020-900/017222/2020 zo dňa 30.12.2020 a Usmernenia č. UNMS/01981/2021-900/002805/2021 zo dňa 26.02.2021 nájdete na webovom sídle úradu v časti FAQ metrológia.