Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Projekty podporované z fondov EÚ
  4. Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac december
Obsah
Aktualita

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac december

Publikované 28.01.2021

  DECEMBER 2020

Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách


Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva kvality v piatich partnerských organizáciách a v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“). V ôsmych partnerských organizáciách a v ÚNMS SR prebieha implementácia modelu CAF. V dvoch partnerských organizáciách sa implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality blíži do finále. Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001: 2019 (ďalej len „ISO 37001“) pokračuje v dvoch partnerských organizáciách.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001


V Slovenskom metrologickom inšpektoráte (ďalej len „SMI“) sa počas mesiaca december venovali štúdiu obežníkov z Odboru kvality a projektového riadenia ÚNMS SR. Pripravovali sa podklady na Správu o  stave Systému manažérstva proti korupcii (SMPK) za rok 2020 a zhromažďovali sa štatistické údaje o podnetoch, žiadostiach, sťažnostiach, návrhoch za rok 2020, ktoré budú následne spracované v  Správe o fungovaní SMPK. Realizovala sa príprava harmonogramu aktualizácie dokumentácie pre rok 2021.

V mesiaci december sa v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Leviciach (ďalej len „RÚVZ“ ) uskutočnila plošná kontrola dodržiavania bezpečnostných pravidiel v zmysle SM 410 Bezpečnostná politika informačných systémov. Prebehla revízia smernice SM 710 Vedenie účtovníctva zásady obehu účtovných dokladov, bol vytvorený nový formulár. Prebehlo upgrade informačných systémov a vzdelávanie zamestnancov na nové systémy z dôvodu zlepšenia kvality, produktivity a bezpečnosti práce. Pokračoval monitoring legislatívnych zmien súvisiacich s potrebou aktualizovať dokumenty systému manažérstva kvality.

V priebehu mesiaca december sa v Ministerstve pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) v rámci projektu pokračovalo len v niektorých činnostiach súvisiacich s implementáciou systému manažérstva kvality. V rámci transformácie úradu na ministerstvo sa priebežne vypracovali, pripomienkovali a schvaľovali viaceré interné riadiace akty. Priebežne sa riešili plánované organizačné zmeny.

V Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) sa v decembri uskutočnila finalizácia Katalógu procesných/finančných rizík na rok 2021. Pripravoval sa dokument Ukazovateľ výkonnosti procesov za rok 2021 a vyhodnocoval sa dokument Ukazovateľ výkonnosti procesov za rok 2020 členmi implementačného tímu. Realizovalo sa niekoľko interných auditov. Zhodnotilo sa, že všetky interné audity plánované v zmysle Programu Interných auditov ÚVO na rok 2020 boli zrealizované. Načrtol sa aj návrh Programu Interných auditov ÚVO na rok 2021.

V Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „UPSVR“) prebehli konzultácie postupov s konzultačnou spoločnosťou BKS Úspech, s.r.o pre odstránenie zistení z certifikačného auditu a postupne sa pokračovalo v riešení zistení z certifikačného auditu na základe schváleného harmonogramu. Uskutočnila sa pracovná porada implementačného tímu 10.12.2020, ktorej témou bolo už spomínané riešenie zistení. Prebehla analýza a aktualizácia knihy nápravných opatrení pre systém manažérstva kvality podľa ISO 9001.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

V mesiaci decembri v MIRRI SR prebehlo vypracovanie, schvaľovanie a pripomienkovanie mnohých interných riadiacich aktov. Pripravovali a čiastočne sa realizovali plánované organizačné zmeny súvisiace s transformáciou a delimitáciou. Pripravovali sa podklady pre vedenie ministerstva a sumarizovali sa činnosti potrebné k implementácii systému manažérstva proti korupcii.

Implementácia modelu CAF

V mesiaci december pokračovala implementácie modelu CAF v druhej fáze v troch partnerských organizáciách a to v Ministerstve kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“), v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“), v Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“) a taktiež v ÚNMS SR.

V MŠVVŠ SR sa 8. decembra 2020 uskutočnilo školenie o modeli CAF pre manažment a v dňoch 9. – 10. decembra 2020 sa uskutočnilo dvojdňové školenie o modeli CAF 2020 pre členov CAF tímu. Pravidelne sa uskutočňovali konzultácie s externým školiteľom ohľadom samohodnotenia a rozdelili sa kritéria pri písaní Samohodnotiacej správy medzi členom CAF tímu.
V decembri sa v MK SR pripomienkovalo niekoľko dotazníkov, ako napríklad dotazník na meranie vnímania organizácie zákazníkmi, dotazník na meranie vnímania zamestnancov o úrovni organizácie a meranie spokojnosti zamestnancov. Pravidelne sa uskutočňovali pracovné stretnutia CAF tímu, témou bolo získavanie podnetov a spracovanie SWOT analýzy a individuálne konzultácie s majiteľmi kritérií. Naďalej sa pracuje na samohodnotiacej správe.

Počas mesiaca december v ŠVPS SR postupovali v prácach na samohodnotiacej správe a na komunikačnom pláne. S CAF tímom a s externým školiteľom sa uskutočňovali pravidelne konzultácie. Témou boli hlavne činnosti ohľadom písania samohodnotiacej správy, postupy pri samohodnotení, doplnenie praktických príkladov k samohodnotiacej správe a informácie k jednotlivým kritériám.

V decembri sa v Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) pravidelne uskutočňovali telefonické, emailové a tiež fyzické pracovné stretnutia s externým školiteľom. Dňa 17.12.2020 sa uskutočnila 2. časť školenia k tvorbe akčného plánu podľa modelu CAF. Najdôležitejšou úlohou v danom mesiaci bolo bodové hodnotenie oblastí potrebných na zlepšenie podľa priorít z pomedzi všetkých oblasti potrebných na zlepšenie. Niektoré boli vylúčené z dôvodu duplicity, alebo nemožnosti realizovania. Po bodovom hodnotení od každého člena CAF tímu boli dané do poradia „dôležitosti“.

Mesiac december bol v Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky venovaný prípravám na posúdenie na mieste, ktoré sa má uskutočniť dňa 26.01.2021 Posúdenie a mieste uzavrie druhú fázu implementácie modelu CAF a umožní tak posun do tretej fázy do procesu zlepšovania.

V decembri v Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) bola externým konzultantom pripravená štruktúra stratégie riadenia ľudských zdrojov ministerstva a štruktúra stratégie rozvoja ministerstva a návrh otázok prieskumu spokojnosti zamestnancov. Vyhodnotil sa Harmonogram implementácie CAF, plán vzdelávania CAF a Komunikačný plán implementácie modelu CAF na obdobie 2019 – 2021.

V decembri bolo v Ministerstve obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) realizované posúdenie na mieste dňa 16.12.2020 a bola mu doručená Spätná správa. Zvyšok mesiaca sa MO SR venovalo preštudovaniu Spätnej správy.

V decembri v Národnom bezpečnostnom úrade (ďalej len „NBÚ“) v súlade so schváleným Akčným plánom zlepšovania boli rozpracované a aktualizované plány na dosiahnutie cieľov stanovených v Stratégii rozvoja NBÚ – pre obdobie rokov 2021 – 2026, celkovo 99 rozvojových aktivít, za ktorých realizáciu zodpovedá 22 riadiacich funkcionárov v celej organizačnej štruktúre NBÚ, pričom dosiahnuté výsledky v roku 2021 organizácia zmonitoruje prostredníctvom 29 merateľných ukazovateľov.

Implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality

V mesiaci december sa v MV SR uskutočnilo dňa 8.12.2020 druhé externé posúdenie na mieste v rámci implementácie nástroja SKK a tým bola v organizácii úspešne ukončená implementácia SKK.

V decembri sa v MO SR realizovalo druhé externé posúdenie na mieste dňa 1.12.2020 a vypracovanie Záverečnej hodnotiacej správy. Táto udalosť mala za dôsledok úspešné ukončenie implementácie SKK na MO SR.