Preskočiť na hlavný obsah

 1. Domov
 2. Aktuality
 3. Tlačové správy
 4. Rok 2020 na ÚNMS SR aj v znamení ocenenia za mimoriadnu činnosť a aktivity
Aktualita

Rok 2020 na ÚNMS SR aj v znamení ocenenia za mimoriadnu činnosť a aktivity

Publikované 30.12.2020

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) v roku 2020 vyzdvihol a ocenil prácu jednotlivcov, ako aj kolektívu. Ocenenia sa dotýkali činnosti a úspechov v oblastiach technickej normalizácie, metrológie, skúšobníctva a posudzovania zhody. Ceny slávnostne udelili predsedníčka úradu Katarína Surmíková Tatranská, MBA a podpredseda úradu Ing. Tomáš Peták, PhD. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa udeľovanie uskutočnilo individuálne.

Cena Vladimíra Lista za normalizáciu

V roku 2020 bola Cena V. Lista udelená trom výnimočným osobnostiam, ktorí prispeli k rozvoju technickej normalizácie.

 • doc. Ing. Jozef Bronček, PhD. – za dlhoročnú činnosť v oblasti technickej normalizácie.
 • doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. – za významný prínos v oblasti technickej normalizácie.
 • Ing. Lucia Máčeková – za aktívnu spoluprácu s európskymi a medzinárodnými normalizačnými organizáciami pri presadzovaní národných záujmov.
Cena Jána Andreja Segnera za metrológiu

Udeľuje sa v pravidelných intervaloch pri príležitosti Svetového dňa metrológie. V roku 2020 bola udelená dvom odborníkom, ktorí sa podieľajú na podpore a rozvoji metrológie.

 • Ing. Ján Hanák ‒ za dlhoročnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti metrológie.
 • doc. Ing. Anton Švec, CSc. ‒ za dlhoročnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti metrológie.Cena Johanna Wolfganga Kempelena za skúšobníctvo

Udeľovanie Ceny J. W. Kempelena má skoro 20-ročnú tradíciu a uskutočňuje sa každé tri roky. Posledné udeľovanie bolo v roku 2017, kedy ÚNMS SR ocenil 9 jednotlivcov. V roku 2020 sme ocenili dvanásť jednotlivcov a jeden kolektív.

 • Ing. Peter Pribula, Technická inšpekcia, a. s. – za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.
 • Ing. Ján Vencel, Technická inšpekcia, a. s. – za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.
 • Ing. Daniel Nemček, KONŠTRUKTA – Defence, a. s. – za prínos v oblasti legislatívy pre skúšobníctvo, za osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach, za dlhoročnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.
 • Ing. Mark Tomin, PhD., 3EC International, a. s. – za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.
 • doc. Ing. Ľuba Füzyová, CSc., Slovenská národná akreditačná služba – za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.
 • Kolektív Certifikačného orgánu pre certifikáciu personálu Výskumného ústavu zváračského - Ing. Peter Ďurík, IWE, Ing. Martina Dubinová, Dušan Koterba, Veronika Malíková, Ing. Kristína Tatarová, Mgr. Henrieta Vargová, Jana Smetanová – za významné riešenia pri poskytovaní služieb spojených s posudzovaním zhody a certifikáciou, rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb, osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach.
 • Ing. Štefan Makovník, Slovenský metrologický ústav – za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.
 • Ing. František Petráš, Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie – za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.
 • Ing. Emanuel Godál, Slovenský metrologický ústav – za osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach a za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.
 • Róbert Jáger, Liptovská skúšobňa, s. r. o. – za významné riešenia pri poskytovaní služieb spojených s posudzovaním zhody, za rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb a za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.
 • Ing. Július Priputen, E.I.C. Engineering inspection company, s. r. o. – za prínos v oblasti legislatívy pre skúšobníctvo, za osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach a za dlhoročnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.
 • Ing. Monika Laurovičová, ÚNMS SR – za celoživotnú aktívnu činnosť v oblasti posudzovania zhody, za prínos v oblasti legislatívy pre skúšobníctvo, európske záležitosti a akreditáciu, za osobnú aktivitu v medzinárodných, európskych a vnútroštátnych organizáciách, za pozitívnu prezentáciu výsledkov ÚNMS SR na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni a prínos k lepšej informovanosti verejnosti o posudzovaní zhody a akreditácii, za ľudský a odborný prístup k spolupracovníkom.
 • Ing. Jozef Šesták, CSc., VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. – za rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb, za osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach a za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.
Fotogaléria z udeľovania cien J. W. Kempelena za skúšobníctvo (PDF, 6 MB)

Oceneným ešte raz srdečne blahoželáme a prajeme im veľa pracovných úspechov.