Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Projekty podporované z fondov EÚ
  4. Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac november
Obsah
Aktualita

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac november

Publikované 28.12.2020

  NOVEMBER 2020

Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva kvality v piatich partnerských organizáciách a v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“). V ôsmych partnerských organizáciách a v ÚNMS SR prebieha implementácia modelu CAF. V dvoch partnerských organizáciách pokračuje implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality. Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001: 2019 (ďalej len „ISO 37001“) pokračuje v dvoch partnerských organizáciách.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

V Slovenskom metrologickom inšpektoráte (ďalej len „SMI“) počas mesiaca november pravidelne prebiehala komunikácia s riaditeľom SMI o projektových záležitostiach, o potrebných zmenách v ekonomických IRA, o zmenách v IRA o správnom konaní a o systematizácií štátnozamestnaneckých miest v SMI. SMI vypracovala aktualizáciu IRA o menovaní členov komisie pre určovanie pokút a návrhy zmeny v IRA o výkone inšpekčnej činnosti a vypracovala návrh nového formulára pre uvedený IRA.

V mesiaci november opäť v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Leviciach (ďalej len „RÚVZ“ ) prebiehal monitoring legislatívnych zmien, ktoré súvisia s potrebou aktualizovať dokumenty systému manažérstva kvality. Priebežne sa kontrolovali a vyhodnocovali elektronické dotazníky spokojnosti zákazníkov s vedením organizácie. Priebežne sa kontrolovali merateľné indikátory procesov v RÚVZ s dôrazom na zlepšovanie.

V mesiaci november sa v Ministerstve pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) naďalej pokračovalo len v niektorých činnostiach súvisiacich s implementáciou systému manažérstva kvality. V rámci transformácie úradu na ministerstvo sú priebežne vypracovávané, pripomienkované a schvaľované viaceré interné riadiace akty.

Dňa 04.11.2020 sa v Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) uskutočnilo pracovné stretnutie manažéra kvality s externým konzultantom a výstupom bolo technické odprezentovanie Mapy procesov ÚVO. Členovia implementačného tímu vyhodnocovali Katalóg procesných/finančných rizík za rok 2019 a spracovali Katalóg procesných/finančných rizík na rok 2020. Zrealizovali sa interné audity v dvoch organizačných útvaroch.

V mesiaci november sa v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „UPSVR“) pokračovalo s konzultačnou spoločnosťou BKS Úspech, s.r.o v konzultácii postupov pre odstránenie zistení z certifikačného auditu. Postupné riešenie týchto zistení prebiehalo na základe schváleného harmonogramu. Uskutočnila sa príprava implementácie prepracovaných a doplnených zdokumentovaných informácií a novej organizačnej štruktúry ÚPSVR účinnej od 01.10.2020 do systému manažérstva kvality organizácie.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

V mesiaci november v MIRRI SR prebehlo vypracovanie, schvaľovanie a pripomienkovanie mnohých interných riadiacich aktov. Pripravovali a čiastočne sa realizovali plánované organizačné zmeny súvisiace s transformáciou a delimitáciou.

Implementácia modelu CAF

V mesiaci november pokračovala implementácie modelu CAF v druhej fáze v dvoch partnerských organizáciách a to v Ministerstve kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“) a v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) a taktiež v ÚNMS SR. V Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“) pokračovala implementácie modelu CAF v prvej fáze.

V MŠVVŠ SR sa v mesiaci november pravidelne uskutočňovali konzultácie s externým školiteľom a témou boli finalizácia Harmonogramu prác a úloh implementácie modelu CAF, príprava Komunikačného plánu implementácie modelu CAF a príprava Plánu vzdelávania členov CAF tímu. Bol vytvorený CAF tím a pokračovali prípravy na jeho dvojdňové školenie.

V novembri bolo v MK SR zrealizované Školenie CAF tímu v troch etapách v dňoch 05., 12. a 19.11.2020. Pravidelne sa uskutočňovali pracovné stretnutia externej školiteľky s metodičkou CAF tímu a obsahom bolo nastavenie krokov pre plnenie implementácie modelu CAF. MK SR vypracoval metodiku pre spracovanie Mapy zainteresovaných strán a boli upravené dotazníky na meranie vnímania spokojnosti zákazníkov a zamestnancov.
 

V ŠVPS SR v dňoch 24. - 25. 11. 2020 prebehlo dvojdňové školenie CAF tímu. Počas mesiaca sa pravidelne uskutočňovali osobné aj elektronické konzultácie s externým školiteľom, ktorých predmetom bolo dopracovanie obsahu a zapracovanie pripomienok do Komunikačného a Implementačného plánu.

Počas celého mesiaca november sa v Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) pravidelne uskutočňovali telefonické, emailové a tiež fyzické pracovné stretnutia s externým školiteľom. MV SR si dalo za úlohu zmenšiť počet oblastí z Akčného plánu zlepšovania potrebných na zlepšovanie približne na 100, ktoré budú následne členovia CAF tímu bodovo hodnotiť podľa určitých kritérií a následne sa budú určovať oblasti na zlepšovanie podľa dôležitosti.

Samohodnotiaca správa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky bola v novembri podpísaná a odovzdaná Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Následne bola zahájená príprava na Posúdenie na mieste podľa modelu CAF, ktoré sa uskutoční v januári, a ktoré uzavrie Fázu 2 implementácie modelu CAF.

November bol v Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) venovaný rozpracovaniu Akčného plánu zlepšovania v časti zodpovedností a súčinnosti aktivít zlepšovania. Pripravila sa aktualizácia webovej stránky a intranetu v časti venovanej modelu CAF, kvalite a súčasnému stavu implementácie modelu CAF v MŽP SR a zároveň bola pripravená prezentácia pre všetkých zamestnancov o stave implementácie modelu CAF.

V novembri bola v Ministerstve obrany Slovenskej republiky podpísaná Samohodnotiaca správa štatutárom a doručená Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Uskutočnili sa prípravy na Posúdenie na mieste podľa modelu CAF, ktoré sa uskutoční v decembri, a ktoré uzavrie Fázu 2 implementácie modelu CAF.

V Národnom bezpečnostnom úrade (ďalej len „NBÚ“) v novembri pod vedením externého školiteľa pokračovalo spracovanie Akčného plánu zlepšovania (APZ), ktorý bol 07.10.2020 postúpený na pripomienkovanie všetkým členom CAF tímu a po zapracovaní pripomienok bol postúpený na interné pripomienkovanie všetkým samostatným útvarom NBÚ. Interné pripomienkové konanie APZ bolo ukončené a následne bol APZ schválený riaditeľom NBÚ. Na základe schváleného APZ budú v ďalšom období realizované konkrétne aktivity zlepšovania organizácie.

Implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality

Za mesiac november sa v MV SR uskutočnilo jedno spoločné pracovné stretnutie s fyzickou účasťou externého školiteľa a dve pracovné stretnutia s fyzickou účasťou špecializovaného odborného poradcu. Pracovné stretnutia sa zaoberali externým posúdením, ktoré sa má uskutočniť začiatkom decembra. Priebežne metodik so školiteľom a špecializovaným poradcom pre nástroj SKK komunikoval telefonicky, ale aj e-mailovou formou ohľadne záverečnej správy.

V mesiaci november sa v MO SR priebežne spracúval Akčný plán zlepšovania kultúry kvality a Cestovná mapa ako podklady do Záverečnej hodnotiacej správy. MO SR sa pripravuje na externé posúdenie na mieste.