Preskočiť na hlavný obsah

 1. Domov
 2. Aktuality
 3. COVID-19 Aktuálne informácie
 4. ÚNMS SR pokračuje v dočasnom bezodplatnom poskytovaní súboru STN
Obsah
Aktualita

ÚNMS SR pokračuje v dočasnom bezodplatnom poskytovaní súboru STN

Publikované 11.12.2020

V decembri 2020 sa konalo zasadnutie Administratívnej rady Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) a Európskeho výboru pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC). Predmetom rokovaní bola aj diskusia o predĺžení mimoriadnych opatrení súvisiacich s bezplatným sprístupňovaním národných implementácií vybraných európskych noriem prijatých na pomoc v boji proti šíreniu COVID – 19.

Členovia CEN a CENELEC môžu dočasne bezodplatne sprístupniť národné implementácie európskych noriem týkajúcich sa zdravotníckych pomôcok, osobných ochranných prostriedkov, dýchacích prístrojov, ventilátorov, chemických dezinfekčných prostriedkov a diagnostických zariadení  do 31. marca 2021. Potenciálne predĺženie opatrenia bude prehodnotené na spoločnom zasadnutí Technických rád CEN a CENELEC vo februári 2021.

ÚNMS SR, slovenský národný normalizačný orgán a riadny člen CEN a CENELEC, prijatím opatrení na vnútroštátnej úrovni pokračuje v úsilí podporovať spotrebiteľov, MSP a priemysel počas krízy COVID-19.

Zainteresované subjekty majú bezodplatne sprístupnený zoznam nižšie uvedených identifikovaných STN na čítanie:

 •  

STN EN ISO 5356-1: 2015 Anestetické a dýchacie prístroje. Kužeľové spojky. Časť 1: Vonkajšie a vnútorné kužele (ISO 5356-1: 2015), dátum vydania 07/2015, 

 •  

STN EN ISO 10651-4: 2009 Pľúcne ventilátory. Časť 4: Jednotlivé požiadavky na používateľom ovládané ručné dýchacie prístroje (ISO 10651-4: 2002), dátum vydania 09/2009,

 •  

STN EN ISO 17510: 2020 Zdravotnícke pomôcky. Respiračná liečba spánkového apnoe. Masky a používanie doplnkov (ISO 17510: 2015), dátum vydania 06/2020,

 •  

STN EN ISO 18082: 2014 Anestetické a dýchacie prístroje. Nezameniteľné závitové nízkotlakové spojky (NIST) na medicinálne plyny (ISO 18082: 2014), dátum vydania 11/2014, 

 •  

STN EN ISO 18082: 2014/A1: 2017 Anestetické a dýchacie prístroje. Nezameniteľné závitové nízkotlakové spojky (NIST) na medicinálne plyny (ISO 18082: 2014), dátum vydania 02/2018,

 •  

STN EN ISO 80601-2-12: 2020 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-12: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti ventilátorov na intenzívnu starostlivosť (ISO 80601-2-12: 2020), dátum vydania 07/2020,

 •  

STN EN ISO 80601-2-79: 2018 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-79: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prístrojov na podpornú ventiláciu pri zhoršení dýchania (ISO 80601-2-79: 2018), dátum vydania 01/2020, 

 •  

STN EN ISO 80601-2-80:2018 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-80: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prístrojov na podpornú ventiláciu pri nedostatočnosti dýchania (ISO 80601-2-80: 2018), dátum vydania 01/2020,

 •  

STN EN 149 + A1 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné polmasky na ochranu pred časticami. Požiadavky, skúšanie a označovanie (Konsolidovaný text),

 •  

STN EN 166 Osobné prostriedky na ochranu očí. Základné ustanovenia,

 •  

STN EN 14126 Ochranné odevy. Požiadavky a skúšobné metódy na ochranný odev proti nositeľom nákazy,

 •  

STN EN 14126/AC Ochranné odevy. Požiadavky a skúšobné metódy na ochranný odev proti nositeľom nákazy. Oprava AC,

 •  

STN EN 14605 + A1 Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na odevy s kvapalinotesnými (typ 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí odevu chrániacich iba časti tela (typy PB [3] a PB [4]) (Konsolidovaný text),

 •  

STN EN 13795-1 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Chirurgické krytie a plášte,

 •  

STN EN 13795-2 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Obleky do čistých priestorov,

 •  

STN EN 455-1 Lekárske rukavice na jedno použitie. Časť 1: Požiadavky a skúšanie na nepremokavosť,

 •  

STN EN 455-2 Zdravotnícke rukavice na jedno použitie. Časť 2: Požiadavky a skúšanie fyzikálnych vlastností,

 •  

STN EN 455-3 Zdravotnícke rukavice na jedno použitie. Časť 3: Požiadavky a skúšanie na biologické hodnotenie,

 •  

STN EN 455-4 Zdravotnícke rukavice na jedno použitie. Časť 4: Požiadavky a skúšobné metódy minimálnej trvanlivosti,

 •  

STN EN 14683 + AC Chirurgické masky. Požiadavky a skúšobné metódy,

 
Zároveň si dovoľujeme dať do pozornosti zoznam medzinárodných noriem zostavený na podporu globálneho úsilia pri riešení krízy COVID-19 vo formáte na čítanie: