OKTÓBER 2020

Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva kvality v piatich partnerských organizáciách a v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“). V ôsmych partnerských organizáciách a v ÚNMS SR prebieha implementácia modelu CAF. V dvoch partnerských organizáciách pokračuje implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality. Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001: 2019 (ďalej len „ISO 37001“) pokračuje v dvoch partnerských organizáciách.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

V Slovenskom metrologickom inšpektoráte (ďalej len "SMI") sa v mesiaci október uskutočnilo školenie o ISO 9001: 2016 pre nových zamestnancov. Upravovali sa formuláre v spolupráci s referentmi pre správne konanie a prebiehala komunikácia s vedením SMI o zmenách IRA o správnom konaní. Taktiež prebiehala komunikácia o spracovaní štatistík pre Správu o stave systému manažérstva kvality.

V mesiaci október v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Leviciach (ďalej len „RÚVZ“) priebežne kontrolovali a vyhodnocovali elektronické dotazníky spokojnosti zákazníkov a následne sa uskutočnili konzultácie s dotknutými oddeleniami. Monitorovali sa legislatívne zmeny, na základe ktorých je potrebné aktualizovať dokumenty systému manažérstva kvality. V priebehu mesiaca sa pracovalo na revíziách niektorých smerníc a vykonalo sa niekoľko vnútorných kontrol. RÚVZ priebežne kontroloval merateľné indikátory procesov s dôrazom na ich zlepšovanie. Realizovali sa prípravné práce na Správe z preskúmania manažmentom.

V Ministerstve pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) sa v októbri naďalej pokračovalo len v niektorých činnostiach súvisiacich s implementáciou systému manažérstva kvality. V rámci transformácie úradu na ministerstvo sú priebežne vypracovávané, pripomienkované a schvaľované viaceré interné riadiace akty. Naďalej sa pracuje na organizačných zmenách, ktoré súvisia s delimitáciou.

Počas mesiaca október v Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) prebiehali pravidelné pracovné stretnutia a konzultácie manažéra kvality s vedúcimi audítormi ohľadom realizácie naplánovaných interných auditov. Interné audity boli vykonané v štyroch organizačných útvaroch. Prebiehala pravidelná komunikácia medzi manažérom kvality a externým konzultantom, ktorej témou bolo doplnenie Kariet procesov a konzultácie k odporučeniam z certifikačného auditu. Členovia implementačného tímu sfinalizovali Katalóg procesných/finančných rizík na rok 2020.

V Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „UPSVR“) sa dňa 5. októbra 2020 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie certifikátu ISO 9001 riaditeľom certifikačného orgánu ELBACERT, a.s. V mesiaci október sa na UPSVR vypracovali postupy a metodiky pre odstránenie zistení z certifikačného auditu. Postupy sa konzultovali s konzultačnou spoločnosťou BKS Úspech, s.r.o. a pristúpilo sa k postupnému riešeniu zistení z certifikačného auditu na základe schváleného harmonogramu.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

V mesiaci október v MIRRI SR prebehlo vypracovanie, schvaľovanie a pripomienkovanie mnohých interných riadiacich aktov. Pripravovali a čiastočne sa realizovali plánované organizačné zmeny súvisiace s transformáciou a delimitáciou.

Implementácia modelu CAF

V mesiaci október pokračovala implementácie modelu CAF v prvej fáze v troch partnerských organizáciách, a to v Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“), Ministerstve kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“), Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) a taktiež v ÚNMS SR.

V MK SR a v ŠVPS SR prebehlo Školenie manažmentu o modeli CAF a pravidelne sa uskutočňovali konzultácie medzi metodikom, garantom a externým školiteľom vo forme osobných stretnutí, telefonickej a mailovej komunikácie. Postupne boli dokončené a schválené dokumenty ako Implementačný plán, Komunikačný plán modelu CAF a Harmonogram implementácie modelu CAF. Bol zostavený CAF tím a začali sa prípravy realizácie dvojdňového školenia CAF tímu.

V MŠVVŠ SR boli oslovení budúci členovia CAF tímu, tak aby boli komplexne zastúpené všetky organizačné útvary, ako aj dobrovoľníci z radov zamestnancov. Vypracovali sa dokumenty ako Komunikačný plán, Plán vzdelávania, Plán nákladov, ktoré následne boli aj sfinalizované. Definovali sa štruktúra dokumentu Harmonogram prác a úloh implementácie modelu CAF.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) v mesiaci október vstúpilo do Fázy 3 implementácie modelu CAF do procesu zlepšovania. V priebehu mesiaca všetci členovia CAF tímu preštudovali Spätnú správu z posúdenia na mieste. Dňa 27. októbra 2020 sa uskutočnila prvá časť Školenia k tvorbe Akčného plánu podľa modelu CAF.

V Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky sa dňa 21. októbra 2020 uskutočnilo stretnutie a konzultácia novej metodičky modelu CAF s externým školiteľom. Konzultant oboznámil metodičku s doteraz realizovanými aktivitami v projekte, so štruktúrou a filozofiou modelu CAF z dôvodu zabezpečenia plynulého pokračovania implementácie modelu CAF.

V mesiaci október bol Akčný plán zlepšovania modelu CAF v Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky prerokovaný a schválený ministrom. Uskutočnilo sa vyhodnotenie Harmonogramu implementácie Spoločného systému hodnotenia kvality a súvisiaceho Komunikačného plánu implementácie modelu CAF na obdobie 2019 – 2021. Dňa 28. októbra 2020 sa konala on-line konzultácia metodičky a externého konzultanta o ďalších krokoch v súvislosti s Akčným plánom modelu CAF.

V mesiaci október v Ministerstve obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) bola realizovaná finalizácia bodového hodnotenia Samohodnotiacej správy, ktorá bola odovzdaná ministrovi na posúdenie a následne jej schválenie. Medzi externým školiteľom a metodikom modelu CAF prebiehala pravidelná elektronická a telefonická komunikácia.

V Národnom bezpečnostnom úrade (ďalej len "NBÚ") pod vedením externého školiteľa pokračovalo spracovanie Akčného plánu zlepšovania (APZ), ktorý bol 07. októbra 2020 postúpený na pripomienkovanie všetkým členom CAF tímu a po zapracovaní pripomienok bol postúpený na interné pripomienkovanie všetkým samostatným útvarom NBÚ. Interné pripomienkové konanie APZ bolo ukončené a následne bol schválený riaditeľom NBÚ. Na základe schváleného APZ budú v ďalšom období realizované konkrétne aktivity zlepšovania organizácie.

Implementácia modelu výnimočnosti EFQM

V mesiaci október úspešne prebehlo v Ministerstve financií Slovenskej republiky (ďalej len "MF SR") hodnotenie Recognised for Excellence. MF SR bude v novembri udelený certifikát Recognised for Excellence.

Implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality

V mesiaci október v MV SR prebiehala pravidelná elektronická a telefonická komunikácia medzi členmi tímu zlepšovania, metodikom SKK a externým školiteľom.

MO SR v priebehu mesiaca október vypracoval Akčný plán zlepšovania kultúry kvality a Cestovnú mapu. Zároveň prebiehala pravidelná emailová a telefonická komunikácia so špecializovaným poradcom.