Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Projekty podporované z fondov EÚ
  4. Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac október
Obsah
Aktualita

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac október

Publikované 27.11.2020

  OKTÓBER 2020

Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva kvality v piatich partnerských organizáciách a v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“). V ôsmych partnerských organizáciách a v ÚNMS SR prebieha implementácia modelu CAF. V dvoch partnerských organizáciách pokračuje implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality. Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001: 2019 (ďalej len „ISO 37001“) pokračuje v dvoch partnerských organizáciách.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

V Slovenskom metrologickom inšpektoráte (ďalej len "SMI") sa v mesiaci október uskutočnilo školenie o ISO 9001: 2016 pre nových zamestnancov. Upravovali sa formuláre v spolupráci s referentmi pre správne konanie a prebiehala komunikácia s vedením SMI o zmenách IRA o správnom konaní. Taktiež prebiehala komunikácia o spracovaní štatistík pre Správu o stave systému manažérstva kvality.

V mesiaci október v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Leviciach (ďalej len „RÚVZ“) priebežne kontrolovali a vyhodnocovali elektronické dotazníky spokojnosti zákazníkov a následne sa uskutočnili konzultácie s dotknutými oddeleniami. Monitorovali sa legislatívne zmeny, na základe ktorých je potrebné aktualizovať dokumenty systému manažérstva kvality. V priebehu mesiaca sa pracovalo na revíziách niektorých smerníc a vykonalo sa niekoľko vnútorných kontrol. RÚVZ priebežne kontroloval merateľné indikátory procesov s dôrazom na ich zlepšovanie. Realizovali sa prípravné práce na Správe z preskúmania manažmentom.

V Ministerstve pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) sa v októbri naďalej pokračovalo len v niektorých činnostiach súvisiacich s implementáciou systému manažérstva kvality. V rámci transformácie úradu na ministerstvo sú priebežne vypracovávané, pripomienkované a schvaľované viaceré interné riadiace akty. Naďalej sa pracuje na organizačných zmenách, ktoré súvisia s delimitáciou.

Počas mesiaca október v Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) prebiehali pravidelné pracovné stretnutia a konzultácie manažéra kvality s vedúcimi audítormi ohľadom realizácie naplánovaných interných auditov. Interné audity boli vykonané v štyroch organizačných útvaroch. Prebiehala pravidelná komunikácia medzi manažérom kvality a externým konzultantom, ktorej témou bolo doplnenie Kariet procesov a konzultácie k odporučeniam z certifikačného auditu. Členovia implementačného tímu sfinalizovali Katalóg procesných/finančných rizík na rok 2020.

V Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „UPSVR“) sa dňa 5. októbra 2020 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie certifikátu ISO 9001 riaditeľom certifikačného orgánu ELBACERT, a.s. V mesiaci október sa na UPSVR vypracovali postupy a metodiky pre odstránenie zistení z certifikačného auditu. Postupy sa konzultovali s konzultačnou spoločnosťou BKS Úspech, s.r.o. a pristúpilo sa k postupnému riešeniu zistení z certifikačného auditu na základe schváleného harmonogramu.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

V mesiaci október v MIRRI SR prebehlo vypracovanie, schvaľovanie a pripomienkovanie mnohých interných riadiacich aktov. Pripravovali a čiastočne sa realizovali plánované organizačné zmeny súvisiace s transformáciou a delimitáciou.

Implementácia modelu CAF

V mesiaci október pokračovala implementácie modelu CAF v prvej fáze v troch partnerských organizáciách, a to v Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“), Ministerstve kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“), Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) a taktiež v ÚNMS SR.

V MK SR a v ŠVPS SR prebehlo Školenie manažmentu o modeli CAF a pravidelne sa uskutočňovali konzultácie medzi metodikom, garantom a externým školiteľom vo forme osobných stretnutí, telefonickej a mailovej komunikácie. Postupne boli dokončené a schválené dokumenty ako Implementačný plán, Komunikačný plán modelu CAF a Harmonogram implementácie modelu CAF. Bol zostavený CAF tím a začali sa prípravy realizácie dvojdňového školenia CAF tímu.

V MŠVVŠ SR boli oslovení budúci členovia CAF tímu, tak aby boli komplexne zastúpené všetky organizačné útvary, ako aj dobrovoľníci z radov zamestnancov. Vypracovali sa dokumenty ako Komunikačný plán, Plán vzdelávania, Plán nákladov, ktoré následne boli aj sfinalizované. Definovali sa štruktúra dokumentu Harmonogram prác a úloh implementácie modelu CAF.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) v mesiaci október vstúpilo do Fázy 3 implementácie modelu CAF do procesu zlepšovania. V priebehu mesiaca všetci členovia CAF tímu preštudovali Spätnú správu z posúdenia na mieste. Dňa 27. októbra 2020 sa uskutočnila prvá časť Školenia k tvorbe Akčného plánu podľa modelu CAF.

V Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky sa dňa 21. októbra 2020 uskutočnilo stretnutie a konzultácia novej metodičky modelu CAF s externým školiteľom. Konzultant oboznámil metodičku s doteraz realizovanými aktivitami v projekte, so štruktúrou a filozofiou modelu CAF z dôvodu zabezpečenia plynulého pokračovania implementácie modelu CAF.

V mesiaci október bol Akčný plán zlepšovania modelu CAF v Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky prerokovaný a schválený ministrom. Uskutočnilo sa vyhodnotenie Harmonogramu implementácie Spoločného systému hodnotenia kvality a súvisiaceho Komunikačného plánu implementácie modelu CAF na obdobie 2019 – 2021. Dňa 28. októbra 2020 sa konala on-line konzultácia metodičky a externého konzultanta o ďalších krokoch v súvislosti s Akčným plánom modelu CAF.

V mesiaci október v Ministerstve obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) bola realizovaná finalizácia bodového hodnotenia Samohodnotiacej správy, ktorá bola odovzdaná ministrovi na posúdenie a následne jej schválenie. Medzi externým školiteľom a metodikom modelu CAF prebiehala pravidelná elektronická a telefonická komunikácia.

V Národnom bezpečnostnom úrade (ďalej len "NBÚ") pod vedením externého školiteľa pokračovalo spracovanie Akčného plánu zlepšovania (APZ), ktorý bol 07. októbra 2020 postúpený na pripomienkovanie všetkým členom CAF tímu a po zapracovaní pripomienok bol postúpený na interné pripomienkovanie všetkým samostatným útvarom NBÚ. Interné pripomienkové konanie APZ bolo ukončené a následne bol schválený riaditeľom NBÚ. Na základe schváleného APZ budú v ďalšom období realizované konkrétne aktivity zlepšovania organizácie.

Implementácia modelu výnimočnosti EFQM

V mesiaci október úspešne prebehlo v Ministerstve financií Slovenskej republiky (ďalej len "MF SR") hodnotenie Recognised for Excellence. MF SR bude v novembri udelený certifikát Recognised for Excellence.

Implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality

V mesiaci október v MV SR prebiehala pravidelná elektronická a telefonická komunikácia medzi členmi tímu zlepšovania, metodikom SKK a externým školiteľom.

MO SR v priebehu mesiaca október vypracoval Akčný plán zlepšovania kultúry kvality a Cestovnú mapu. Zároveň prebiehala pravidelná emailová a telefonická komunikácia so špecializovaným poradcom.