Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. COVID-19 Aktuálne informácie
  4. Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19
Obsah
Aktualita

Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

Publikované 27.10.2020

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „zákon o metrológii“) vydáva toto usmernenie v súlade s ustanovením § 4 písm. f) zákona o metrológii, podľa ktorého úrad usmerňuje činnosť v oblasti metrológie.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 587 zo dňa 30.09.2020 vyhlásila od 01.10.2020 núdzový stav na území Slovenskej republiky podľa čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa  z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 678 zo dňa 22.10.2020 rozšírila od 24.10.2020 opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu na území Slovenskej republiky podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 zo dňa 30.09.2020.

Úrad v súvislosti s odsekom 2 a odsekom 3 prijíma nasledovné opatrenia v činnostiach z oblasti metrológie:

  1. Používateľ určeného meradla môže používať určené meradlo podľa § 11 ods. 1 zákona o metrológii, ktorému uplynie čas platnosti overenia od 27.10.2020 do 30.11.2020, bez overenia do 30.12.2020, pričom používateľ určeného meradla je povinný v zmysle § 27 ods. 2 zákona o metrológii podať Slovenskému metrologickému ústavu, Slovenskej legálnej metrológii, n. o. alebo autorizovanej osobe (ďalej len „vykonávateľ overenia“) v lehotách určených zákonom o metrológii, elektronicky písomnú objednávku na zabezpečenie následného overenia. Vykonávateľ overenia vykoná overenie určeného meradla, ak boli splnené ustanovenia zákona o metrológii a vyššie uvedené opatrenie najneskôr do 30.12.2020 alebo podľa ustanovení § 27 zákona o metrológii. Čas platnosti následného overenia určeného meradla sa bude počítať od dátumu skončenia platnosti overenia určeného meradla.   

  2. Dokladom spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii (ďalej len „doklad spôsobilosti“), ktorým končí platnosť po 27.10.2020, sa platnosť predlžuje o 60 dní od času odvolania tohto bodu usmernenia. Čas platnosti revízie dokladu spôsobilosti, ktorému skončí platnosť podľa prvej vety, sa bude počítať od skončenia dátumu jeho platnosti.

Úrad zároveň odporúča, aby osoby dotknuté zákonom o metrológii pravidelne sledovali informácie na webovom sídle úradu www.unms.sk, z dôvodu aktualizácie opatrení podľa odseku 4.

Usmernenie č. UNMS/03917/2020-900/013432/2020 zo dňa 27.10.2020 (PDF, 638,1 kB)