SEPTEMBER 2020

Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách
Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva kvality v štyroch partnerských organizáciách a v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“). Zároveň ďalšia partnerská organizácia v septembri prešla úspešnou certifikáciou systému manažérstva kvality a získala certifikát. V ôsmych partnerských organizáciách a v ÚNMS SR prebieha implementácia modelu CAF. V dvoch partnerských organizáciách pokračuje implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality. Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001: 2019 (ďalej len „ISO 37001“) pokračuje v jednej partnerskej organizácii.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

V Slovenskom metrologickom inšpektoráte v priebehu mesiaca september priebežne aktualizovali formuláre potrebné pre správne konanie a zverejnili nové znenia interných riadiacich aktov. Vykonal sa interný audit procesu nakupovanie. Zistenia z predchádzajúcich interných auditov sa zapracovávali do knihy nezhôd a priebežne sa nezhody odstraňujú. Dňa 22. septembra 2020 prebehlo školenie zamestnancov zamerané na udržiavanie a zlepšovanie zavedeného systému manažérstva kvality.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Leviciach v mesiaci september monitoroval legislatívne zmeny, na základe ktorých je potrebné aktualizovať dokumenty systému manažérstva kvality a zároveň aktualizoval databázu rizík a príležitostí. Taktiež vyhodnotil elektronické dotazníky spokojnosti zákazníkov a pripravil tabuľky na vyhodnotenie indikátorov jednotlivých procesov systému manažérstva kvality.

V priebehu mesiaca september sa v Ministerstve pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) naďalej pokračovalo len v niektorých činnostiach súvisiacich s implementáciou systému manažérstva kvality. V rámci transformácie úradu na ministerstvo sú priebežne vypracovávané, pripomienkované a schvaľované viaceré interné riadiace akty (Organizačný poriadok a organizačná štruktúra, Podpisový poriadok). Priebežne sa riešia plánované organizačné zmeny, ktoré súvisia s delimitáciou.

Počas mesiaca september v Úrade pre verejné obstarávanie prebiehali pravidelné pracovné stretnutia a konzultácie manažéra kvality s externým konzultantom, ktorých výsledkom boli návrhy na revíziu Mapy procesov. Pravidelne prebiehali telefonické a osobné stretnutia manažéra kvality s členmi implementačného tímu. Dňa 30. septembra 2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie manažéra kvality a vybraných členov implementačného tímu, ktorého výsledkom bolo finálne zostavenie ukazovateľov výkonnosti procesov na rok 2021. Vykonali sa interné audity na tlačovom odbore, útvare vnútornej kontroly a vnútornom audite.

V Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „UPSVR“) sa dňa 11. septembra 2020 uskutočnilo školenie zamerané na zhrnutie priebehu implementácie systému manažérstva kvality. V dňoch 16. a 17. septembra 2020 sa realizovala 2. etapa certifikačného auditu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 certifikačným orgánom ELBACERT, a.s. Realizovali sa činnosti súvisiace s prípravou návrhov a odporúčaní pre odstránenie zistení nezhôd z certifikačného auditu. UPSVR sa ďalej pripravoval na slávnostné odovzdávanie certifikátu ISO 9001 dňa 5.10.2020.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

V mesiaci september sa v MIRRI SR pripravovali podklady pre vedenie ministerstva. Sumarizovali sa činnosti potrebné k implementácii systému manažérstva proti korupcii. Prebehlo vypracovanie, schvaľovanie a pripomienkovanie interných riadiacich aktov. Pripravovali a čiastočne sa realizovali plánované organizačné zmeny súvisiace s transformáciou a delimitáciou.

Implementácia modelu CAF

V mesiaci september začala implementácie modelu CAF súčasne v troch partnerských organizáciách, a to v Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky a taktiež v ÚNMS SR. Menované organizácie vstúpili do prvej fázy implementácie modelu CAF. V dňoch 8.a 9. septembra 2020 sa uskutočnilo Školenie garantov a metodikov v priestoroch ÚNMS SR, na ktorom sa zúčastnili garanti a metodici modelu CAF zo všetkých organizácií. Začali sa prípravy a tvorba návrhu harmonogramu prác, komunikačného plánu a plánu vzdelávania.

V Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) sa v mesiaci september konali len aktivity súvisiace so zabezpečením informovania skupín určených v komunikačnom pláne. Prebiehala konzultácia metodika s vlastníkmi kritérií, ktorá bola zameraná na preskúmanie harmonogramu, súvisiacich úloh a prípravu účasti členov CAF tímu na externé posúdenie. Dňa 30. septembra 2020 sa v MV SR uskutočnilo posúdenie na mieste a preverenie dôkazov uvedených v samohodnotiacej správe.

V mesiaci september sa v Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) pokračovalo v implementácii modelu CAF v rámci národného projektu. Po konsenzus mítingu bola samohodnotiaca správa MZ SR sfinalizovaná a odoslaná na schválenie a podpis vedeniu. MZ SR čaká v blízkej budúcnosti vykonanie posúdenia na mieste.

V dňoch 10. a 11. septembra 2020 sa v Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) konalo školenie k Akčnému plánu zlepšovania modelu CAF. Prvý návrh Akčného plánu zlepšovania modelu CAF bol členmi CAF tímu rozpracovaný do konkrétnych úloh a pripomienkovaný externým konzultantom. Návrh bol následne predložený vedeniu úradu na spripomienkovanie. Návrh Akčného plánu zlepšovania modelu CAF bol doplnený o nové aktivity a opätovne spripomienkovaný. Takto upravený bol opätovne predložený na pripomienkovanie externému konzultantovi. V sledovanom období bol tiež realizovaný interný prieskum spokojnosti a očakávaní členov CAF tímu s vykonanou prácou počas samohodnotenia.

V mesiaci september Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) aktívne spracovávalo obsah pridelených oblastí a pripravoval sa na konsenzus meeting. V dňoch 10. a 16. septembra 2020 sa v MO SR uskutočnil konsenzus meeting.

Implementácia modelu CAF v Národnom bezpečnostnom úrade (ďalej len „NBÚ“) v mesiaci september pokračovala v súlade so schváleným harmonogramom. V sledovanom období NBÚ vstúpil do 3. fázy - procesu zlepšovania. Pod vedením odborného konzultanta sa v dňoch 28. a 29. septembra 2020 v sídle NBÚ uskutočnilo školenie k tvorbe Akčného plánu zlepšovania. V rámci praktických cvičení boli analyzované princípy výnimočnosti podľa modelu CAF a rozpracovaný akčný plán zlepšovania NBÚ.

Implementácia modelu výnimočnosti EFQM

V mesiaci september sa tím EFQM v Ministerstve financií Slovenskej republiky pripravoval na hodnotenie Recognised for Excellence. Skompletizovala sa databáza dôkazov a výsledkov a preškolili sa zamestnanci na pripravované hodnotenie.

Implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality

V oblasti implementácie nástroja SKK v mesiaci september v MV SR sa dňa 24. septembra 2020 uskutočnilo pracovné stretnutie metodika spolu so špecializovaným odborným poradcom, ktoré bolo zamerané na ďalší očakávaný prejav kultúry kvality – Ústretovosť. Po zhromaždení konkrétnych výrokov k atribútom, boli nastavované konkrétne úrovne plnenia kritéria podľa úrovní korelujúcich diagnostických výrokov. Komunikácia so školiteľom prebiehala priebežne počas mesiaca telefonickou formou o nasledujúcich krokoch pri implementácií nástroja SKK.

V mesiaci september bol v MO SR priebežne spracovaný Akčný plán zlepšovania kultúry kvality a Cestovná mapa. Realizácia workshopu pre stredný a vrcholový manažment sa nachádzala v procese získavania špičkových odborníkov.