Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Projekty podporované z fondov EÚ
  4. Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac september
Obsah
Aktualita

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac september

Publikované 27.10.2020

  SEPTEMBER 2020

Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách
Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva kvality v štyroch partnerských organizáciách a v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“). Zároveň ďalšia partnerská organizácia v septembri prešla úspešnou certifikáciou systému manažérstva kvality a získala certifikát. V ôsmych partnerských organizáciách a v ÚNMS SR prebieha implementácia modelu CAF. V dvoch partnerských organizáciách pokračuje implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality. Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001: 2019 (ďalej len „ISO 37001“) pokračuje v jednej partnerskej organizácii.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

V Slovenskom metrologickom inšpektoráte v priebehu mesiaca september priebežne aktualizovali formuláre potrebné pre správne konanie a zverejnili nové znenia interných riadiacich aktov. Vykonal sa interný audit procesu nakupovanie. Zistenia z predchádzajúcich interných auditov sa zapracovávali do knihy nezhôd a priebežne sa nezhody odstraňujú. Dňa 22. septembra 2020 prebehlo školenie zamestnancov zamerané na udržiavanie a zlepšovanie zavedeného systému manažérstva kvality.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Leviciach v mesiaci september monitoroval legislatívne zmeny, na základe ktorých je potrebné aktualizovať dokumenty systému manažérstva kvality a zároveň aktualizoval databázu rizík a príležitostí. Taktiež vyhodnotil elektronické dotazníky spokojnosti zákazníkov a pripravil tabuľky na vyhodnotenie indikátorov jednotlivých procesov systému manažérstva kvality.

V priebehu mesiaca september sa v Ministerstve pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) naďalej pokračovalo len v niektorých činnostiach súvisiacich s implementáciou systému manažérstva kvality. V rámci transformácie úradu na ministerstvo sú priebežne vypracovávané, pripomienkované a schvaľované viaceré interné riadiace akty (Organizačný poriadok a organizačná štruktúra, Podpisový poriadok). Priebežne sa riešia plánované organizačné zmeny, ktoré súvisia s delimitáciou.

Počas mesiaca september v Úrade pre verejné obstarávanie prebiehali pravidelné pracovné stretnutia a konzultácie manažéra kvality s externým konzultantom, ktorých výsledkom boli návrhy na revíziu Mapy procesov. Pravidelne prebiehali telefonické a osobné stretnutia manažéra kvality s členmi implementačného tímu. Dňa 30. septembra 2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie manažéra kvality a vybraných členov implementačného tímu, ktorého výsledkom bolo finálne zostavenie ukazovateľov výkonnosti procesov na rok 2021. Vykonali sa interné audity na tlačovom odbore, útvare vnútornej kontroly a vnútornom audite.

V Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „UPSVR“) sa dňa 11. septembra 2020 uskutočnilo školenie zamerané na zhrnutie priebehu implementácie systému manažérstva kvality. V dňoch 16. a 17. septembra 2020 sa realizovala 2. etapa certifikačného auditu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 certifikačným orgánom ELBACERT, a.s. Realizovali sa činnosti súvisiace s prípravou návrhov a odporúčaní pre odstránenie zistení nezhôd z certifikačného auditu. UPSVR sa ďalej pripravoval na slávnostné odovzdávanie certifikátu ISO 9001 dňa 5.10.2020.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

V mesiaci september sa v MIRRI SR pripravovali podklady pre vedenie ministerstva. Sumarizovali sa činnosti potrebné k implementácii systému manažérstva proti korupcii. Prebehlo vypracovanie, schvaľovanie a pripomienkovanie interných riadiacich aktov. Pripravovali a čiastočne sa realizovali plánované organizačné zmeny súvisiace s transformáciou a delimitáciou.

Implementácia modelu CAF

V mesiaci september začala implementácie modelu CAF súčasne v troch partnerských organizáciách, a to v Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky a taktiež v ÚNMS SR. Menované organizácie vstúpili do prvej fázy implementácie modelu CAF. V dňoch 8.a 9. septembra 2020 sa uskutočnilo Školenie garantov a metodikov v priestoroch ÚNMS SR, na ktorom sa zúčastnili garanti a metodici modelu CAF zo všetkých organizácií. Začali sa prípravy a tvorba návrhu harmonogramu prác, komunikačného plánu a plánu vzdelávania.

V Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) sa v mesiaci september konali len aktivity súvisiace so zabezpečením informovania skupín určených v komunikačnom pláne. Prebiehala konzultácia metodika s vlastníkmi kritérií, ktorá bola zameraná na preskúmanie harmonogramu, súvisiacich úloh a prípravu účasti členov CAF tímu na externé posúdenie. Dňa 30. septembra 2020 sa v MV SR uskutočnilo posúdenie na mieste a preverenie dôkazov uvedených v samohodnotiacej správe.

V mesiaci september sa v Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) pokračovalo v implementácii modelu CAF v rámci národného projektu. Po konsenzus mítingu bola samohodnotiaca správa MZ SR sfinalizovaná a odoslaná na schválenie a podpis vedeniu. MZ SR čaká v blízkej budúcnosti vykonanie posúdenia na mieste.

V dňoch 10. a 11. septembra 2020 sa v Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) konalo školenie k Akčnému plánu zlepšovania modelu CAF. Prvý návrh Akčného plánu zlepšovania modelu CAF bol členmi CAF tímu rozpracovaný do konkrétnych úloh a pripomienkovaný externým konzultantom. Návrh bol následne predložený vedeniu úradu na spripomienkovanie. Návrh Akčného plánu zlepšovania modelu CAF bol doplnený o nové aktivity a opätovne spripomienkovaný. Takto upravený bol opätovne predložený na pripomienkovanie externému konzultantovi. V sledovanom období bol tiež realizovaný interný prieskum spokojnosti a očakávaní členov CAF tímu s vykonanou prácou počas samohodnotenia.

V mesiaci september Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) aktívne spracovávalo obsah pridelených oblastí a pripravoval sa na konsenzus meeting. V dňoch 10. a 16. septembra 2020 sa v MO SR uskutočnil konsenzus meeting.

Implementácia modelu CAF v Národnom bezpečnostnom úrade (ďalej len „NBÚ“) v mesiaci september pokračovala v súlade so schváleným harmonogramom. V sledovanom období NBÚ vstúpil do 3. fázy - procesu zlepšovania. Pod vedením odborného konzultanta sa v dňoch 28. a 29. septembra 2020 v sídle NBÚ uskutočnilo školenie k tvorbe Akčného plánu zlepšovania. V rámci praktických cvičení boli analyzované princípy výnimočnosti podľa modelu CAF a rozpracovaný akčný plán zlepšovania NBÚ.

Implementácia modelu výnimočnosti EFQM

V mesiaci september sa tím EFQM v Ministerstve financií Slovenskej republiky pripravoval na hodnotenie Recognised for Excellence. Skompletizovala sa databáza dôkazov a výsledkov a preškolili sa zamestnanci na pripravované hodnotenie.

Implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality

V oblasti implementácie nástroja SKK v mesiaci september v MV SR sa dňa 24. septembra 2020 uskutočnilo pracovné stretnutie metodika spolu so špecializovaným odborným poradcom, ktoré bolo zamerané na ďalší očakávaný prejav kultúry kvality – Ústretovosť. Po zhromaždení konkrétnych výrokov k atribútom, boli nastavované konkrétne úrovne plnenia kritéria podľa úrovní korelujúcich diagnostických výrokov. Komunikácia so školiteľom prebiehala priebežne počas mesiaca telefonickou formou o nasledujúcich krokoch pri implementácií nástroja SKK.

V mesiaci september bol v MO SR priebežne spracovaný Akčný plán zlepšovania kultúry kvality a Cestovná mapa. Realizácia workshopu pre stredný a vrcholový manažment sa nachádzala v procese získavania špičkových odborníkov.