Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Projekty podporované z fondov EÚ
  4. CAF centrum – 3. štvrťrok 2020
Obsah
Aktualita

CAF centrum – 3. štvrťrok 2020

Publikované 14.10.2020

Národný projekt
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správaPravidlá nastavené v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) priniesli obmedzenie činností organizácií aj v letných mesiacoch, a tak sa v CAF centre v júli a auguste nezorganizovalo žiadne školenie. V ich organizovaní sme však pokračovali v septembri, kedy sa podarilo uskutočniť štyri vzdelávacie aktivity. 


Workshop – aplikácia Nástroja samohodnotenia kultúry kvality (praktické príklady a dobrá prax z implementácie) (07.09.2020, ÚNMS SR)


Cieľom workshopu bolo oboznámenie účastníkov z radov ÚNMS SR so spôsobom hodnotenia kultúry kvality cez Nástroj samohodnotenia kultúry kvality. Lektor prítomným objasnil, aké sú kľúčové oblasti kultúry kvality, ako prebieha samotný proces samohodnotenia kultúry kvality a ako sa tento proces vyhodnocuje, čo si účastníci školenia mohli na cvičení aj prakticky vyskúšať. V závere sa formou diskusie dozvedeli aj o očakávaných prejavoch kultúry kvality.

Školenie garantov a metodikov modelu CAF tretej implementačnej etapy (08.-09.09.2020, ÚNMS SR)

Účastníkmi školenia boli garanti a metodici organizácií tretej implementačnej etapy modelu CAF. Počas dvoch dní sa oboznámili s celkovou štruktúrou modelu CAF, ako aj s plánom implementačného cyklu. Lektor vysvetlil, ako sa princípy výnimočnosti interpretujú, objasnil personálne požiadavky na implementáciu modelu CAF a  priblížil účastníkom aj slovné a bodové hodnotenie príkladov definovaných v príručke modelu CAF. Súčasťou školenia bola aj diskusia zameraná na riešenie problémov implementácie očakávaných účastníkmi školenia.

Workshop Tvorba stratégie spoločenskej zodpovednosti ako súčasť manažérstva kvality (22.09.2020, ÚNMS SR)

Obsahom workshopu bolo definovanie pojmu spoločenská zodpovednosť, jej základných predpokladov, princípov, ako aj troch základných pilierov – ekonomický, sociálny a environmentálny. Ich napĺňanie a rozvoj v organizácii sa dá dosiahnuť pomocou vytvorenia stratégie a identifikovania priorít. Súčasťou workshopu boli preto aj diskusie a praktické príklady aktivít koncepcie spoločenskej zodpovednosti ÚNMS SR, na ktorej príprave sa bude v najbližšom období pracovať.

Školenie k tvorbe akčného plánu zlepšovania (30.09.2020, SOŠ Pruské)

Stredná odborná škola Pruské v rámci implementačného cyklu modelu CAF ukončila proces samohodnotenia, čím vstúpila do tretej implementačnej fázy, ktorej cieľom je vytvoriť a realizovať plán zlepšovania. Za týmto účelom prebehlo školenie členov CAF tímu, ktorí najprv zhodnotili doterajšiu prácu a následne získali informácie o spôsobe tvorby akčného plánu zlepšovania, od analýzy ôsmich princípov výnimočnosti, cez priorizáciu aktivít, až po návrh obsahu samotného akčného plánu zlepšovania.

 
Analyticko-metodická činnosť v rámci CAF centra

V letných mesiacoch sa začala práca na príprave odbornej štúdie Spoločenská zodpovednosť vo verejnej správe. Za účelom jej vytvorenia bol sformovaný spracovateľský tím. Na úvodnom stretnutí s tímom, ktoré sa uskutočnilo v auguste, bola prediskutovaná štruktúra pripravovanej odbornej štúdie, jednotlivé časti a ich obsah. Okrem toho spracovateľský tím zosumarizoval zoznam relevantnej literatúry, ktorá je priamo v štúdii použiteľná, a zhodol sa aj na kľúčových poznatkoch využiteľných ako východiská a podklady pre spracovanie danej problematiky.

Na tvorbe odbornej štúdie sa bude ďalej pracovať podľa časového harmonogramu prác a po jej finalizácii bude celá štúdia zverejnená na webovej sídle.

Podpora organizácií verejnej správy

V rámci národného projektu je vytvorený priestor pre 15 organizácií verejnej správy, ktoré majú možnosť za podpory CAF centra implementovať model CAF a získať titul Efektívny používateľ modelu CAF. K jeho získaniu sa v auguste a septembri úspešne prepracovali dve organizácie verejnej správy – Štátny pedagogický ústav a Mestská časť Bratislava-Staré Mesto. Titul im bol udelený na základe hodnotenia externými odbornými hodnotiteľmi, ktorí preverili výsledky oboch organizácií, ako aj uplatňovanie ôsmich princípov výnimočnosti. Titul Efektívny používateľ modelu CAF je medzinárodne uznávaný a platný dva roky od jeho udelenia.

Prvej implementačnej fázy modelu CAF sa zúčastnila aj Obchodná akadémia Nitra, ktorá už hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF takisto úspešne absolvovala a titul Efektívny používateľ modelu CAF jej tak bude môcť byť čoskoro udelený.

Zvyšné zapojené organizácie (Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova, Bratislava, Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca, Mesto Sabinov a Stredná odborná škola Pruské) už absolvovali proces samohodnotenia a nachádzajú sa vo fáze zlepšovania.

Zároveň sa chystá vyhlásenie poslednej výzvy na zapojenie sa do národného projektu pre zvyšných osem organizácií. Výzva by mala byť zverejnená v novembri 2020 a úspešné organizácie verejnej správy získajú kompletné školiace, konzultačné a posudzovateľské služby pri implementácii modelu CAF.